^
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РУДНУ МИКРОСКОПИЈУ
ЗБИРКА УЗОРАКА И ПРЕПАРАТА
ПРИПРЕМА ПРЕПАРАТА
МИКРОСКОПИ И
ПРАТЕЋА ОПРЕМА
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
И ЛИТЕРАТУРА
Лабораторија
Лабораторија
за
за
рудну
рудну
микроскопију
микроскопију припада Рударско-геолошком факултету,
Универзитета у Београду. Налази се у просторији 732, Департмана за МКПГ
(зграда Хемијског факултета, IV спрат, тел. 011/3336718). Основну намену
Лабораторије представља
микроскопски
микроскопски
преглед
преглед
узорака
узорака
руде
руде. Лабораторију
чине следеће 4 целине:
ЗБИРКА
ЗБИРКА
УЗОРАКА
УЗОРАКА
И
И
ПРЕПАРАТА
ПРЕПАРАТА
садржи сачуване
комаде
комаде
руда
руда
са
са
преко
преко
200
200
локалитета
локалитета
из
из
Србије
Србије
и
и
околних
околних
земаља
земаља
бивше
бивше
Југославије
Југославије. Користи се првенствено у
наставне сврхе, али је од нарочитог значаја и за научна истраживања имајући у виду да
су многа рудна тела услед раније експлатације заувек изгубљена, услед чега је
испитивање могуће спровести само на раније сачуваним узорцима. Поред наведеног,
Збирка садржи и
значајан
значајан
број
број
узорака
узорака
руда
руда
и
и
минерала
минерала
из светски познатих рудника
из светски познатих рудника
и
и
типских локалитета
типских локалитета. Збирка се налази у фиокама и дрвеним плакарима Лабораторије.
ПЛАКАРИ/ФИОКЕ У КОЈИМА СЕ
ЧУВАЈУ РУДНИ ПРЕПАРАТИ
ПЛАКАРИ/ФИОКЕ У КОЈИМА СЕ ЧУВАЈУ УЗОРЦИ МИНЕРАЛА И РУДА
Примери узорака доле: лево – плумозит (Трепча), средина – реалгар
(Алшар), десно – антимонит (Зајача)
ПРИПРЕМА
ПРИПРЕМА
ПРЕПАРАТА
ПРЕПАРАТА за одбијену светлост (рудни препарати) врши се у следећим
корацима: 1) макроскопски преглед узорака и одабир репрезентативних комада за израду
препарата; 2) импрегнација одабраних комада узорака епоксидном смолом и њихово
монтирање у калупе пречника 2.54 или 3 cm; 3) брушење силицијум карбидом и финално
полирање дијамантским пастама гранулација 15, 9, 6, 3 и 1 µm, а по потреби и додатно
полирање глиницом ≤0.5 µm.
Поред припреме препарата која се врши само за мање потребе, с обзиром да на Факултету
постоји засебна Лабораторија за припрему препарата, опрема за полирање препарата
неопходна је у раду ове Лабораторије из разлога што стајањем на ваздуху многи рудни
минерали се превлаче скрамама и неопходно их је након одређеног времена опет финално
исполирати непосредно пре посматрања под микроскопом.
Слика 1. Машина за полирање
препарата и сет плоча (десно) са
дијамантским пастама
гранулација 15, 9, 6, 3 и 1 µm.
Слика 2. Монтирање
репрезентативних комада
узорака у различите типове
калупа пречника 2.54 и 3 cm.
Слика 3. Финално припремљени
рудни препарати.
1
2
3
МИКРОСКОПИ И ПРАТЕЋА
МИКРОСКОПИ И ПРАТЕЋА
ОПРЕМА.
ОПРЕМА. У Лабораторији се
налази 6 оперативних
поларизационих микроскопа за
одбијену светлост од којих су 2
комбинована, тј. намењена за
преглед препарата и у
пропуштеној светлости.
Микроскопи су различитих
типова, познатих произвођача
Leitz, Zeiss и Vickers. Поред
наведених, Лабораторија
поседује још неколико
резервних микроскопа и
делова за микроскопе, један
стереомикроскоп, као и
пратећу опрему
(микрометарска плочица,
пресе, опрема за дигиталнo
фотографисање и приказ слика,
итд.) Од пратеће опреме
свакако треба истаћи
спектрофотометар,
интерференциони филтер и
стандарде који омогућавају
квантитативна оптичка мерења
рефлексије минерала у
видљивом делу спектра
(380-750 nm), што пружа и
могућности одредбе боје
минерала.
РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ
ИСТРАЖИВАЊА.
ИСТРАЖИВАЊА. Лабораторија за рудну микроскопију денецијама уназад
веома активно учествује у научно-истраживачком раду Факултета. У Лабораторији је
урађено на десетине дипломских, мастер, докторских и научних радова из области
минералогије рудних лежишта, на Катедри за минералогију, али такође су
микроскопским испитивањима подржани и многи студентски и научни радови из
области истраживања рудних лежишта, петрологије, припреме минералних сировина и
других научних дисциплина и студијских програма Факултета. Поред наведених радова,
богат истраживачки материјал лабораторије оформљен је и кроз сарадњу са
привредом и израду извештаја и студија за потребе геолошких истраживања. Овај
документациони материјал, као и сачувани препарати истраживања, веома су значајни и
за потребе наставе која се изводи у Лабораторији из неколико предмета (Минералогија
несиликата, Основи рудне микроскопије и др) на разним студијским програмима
Факултета. За потребе наставе и обучавање истраживача из области рудне микроскопије
Лабораторија поседује и
Збирку
Збирку
микрофотографија
микрофотографија која прати део Збирке узорака и
препарата намењен за извођење вежби из поменутих наставних предмета.
ЛИТЕРАТУРА.
ЛИТЕРАТУРА. С обзиром на комплексност оптичких
особина рудних минерала, током микроскопског
прегледа препарата неопходно је користити тебаларне
приказе оптичких особина минерала и другу помоћну
литературу. Лабораторија поседује сву неопходну и
најзначајнију литературу из области рудне микроскопије.
ГАЛЕРИЈА МИКРОФОТОГРАФИЈА
ГАЛЕРИЈА МИКРОФОТОГРАФИЈА
из уџбеника
из уџбеника
Рудна микроскопија
Рудна микроскопија
http://
http://
dr.rgf.bg.ac.rs/s/repo/item/6168
dr.rgf.bg.ac.rs/s/repo/item/6168
Опис слике: асоцијација сулфидних
минерала пирита, FeS2 (Py), галенита, PbS
(Gn), халкопирита, CuFeS2 (Cp), сфалерита,
ZnS (Sp, са финим емулзионим
издвајањима халкопирита) и тетраедрита,
(Cu,Fe,Zn)12(Sb,As)4S13 (Tth) (ваздух, //N,
ширина слике ~0.7 mm). Галенит,
халкопирит и тетраедрит показују фина
међусобна прорастања и цементују пирит
по пукотинама и ободу зрна.
Рудни минерали се веома често
јављају у микроскопским
(микрометарским) величинама
зрна и притом међусобно
прорастају, услед чега је за њихову
идентификацију неопходан
микроскопски преглед. Овакав
начин појављивања минерала руду
чини веома комплексном и
полиметаличном, из које је могуће
добити више метала (у примеру
на слици Pb-Zn-Cu руда).
Опис слике: самородно злато, Au
показује карактеристичну златножуту
боју и веома високу рефлексију. Јавља
се у асоцијацији са галенитом, PbS (Gn)
(ваздух, //N, ширина слике ~1 mm).
Злато се у природи у највећој
мери јавља у елементарном
облику, односно у виду
минерала самородног злата.
Овај драгоцени метал је стални
предмет људског интересовања
још од самог почетка развоја
цивилизације.
Опис слике: појава платине легиране
гвожђем (варијетет поликсен, Pt-Fe) и
легуре Ru-Os-Ir (минерал
рутениридосмин). Платина у присуству
рутениридосмина показује кремжуту
нијансу и осетно нижи рељеф (ваздух,
//N, ширина слике ~1 mm).
Платина (Pt) се у природи јавља
готово увек заједно са осталим
племенитим металима из
платинске групе метала (Ru, Rh, Pd,
Os, Ir). Ови метали се веома често
међусобно (и са гвожђем) легирају
у разним комбинацијама и
пропорцијама образујући бројне
минерале који заправо
представљају природне легуре.
Опис слике: специфичан начин
појављивања пирита, FeS2 (Py) у форми
коломорфних агрегата који се јављају у
асоцијацији са ковелином, CuS (Cv)
(ваздух, //N, ширина слике ~2 mm).
Оваква појава пирита је једна од
главних карактеристика
појединих рудних тела у борским
лежиштима бакра источне Србије
у којима је ковелин често главни
носилац бакра.
Опис слике: типичан пример текстуре
замењивања: халкозин, Cu2S (Cc)
замењује борнит, Cu5FeS4 (Bn) по ободу и
пукотинама (ваздух, //N, ширина слике
~0.7 mm).
Овакав тип замењивања
примарних минерала бакра
секундарним халкозином и/или
ковелином нарочито је изражен у
горњим, односно цементационим
зонама Cu лежишта у којима су
поменути минерали често и главни
носиоци бакра.
Опис слике: асоцијација сулфидних
минерала пирита, FeS2 (Py), лузонита,
Cu3AsS4 (Lz), бурнонита, PbCuSbS3 (Bnn) и
сфалерита, ZnS (Sp) (ваздух, //N, ширина
слике ~1 mm).
Ова асоцијација представља још
један пример полиметаличне руде
комплексног састава. Овакве руде
представљају прави изазов за
технологију прераде и ефикасност
екстракције корисних метала, уз
ограничења која намећу присутни
токсични елементи (у овом случају
арсен) у погледу њиховог
евентуалног ослобађања у животну
средину током процеса прераде.
Молибденит, MoS2 показује веома упечатљиве оптичке карактеристике (боју, плеохроизам, бирефлексију и анизотропију),
као и карактеристичну листасту форму агрегата (ваздух, А – //N, B – xN, ширина слика ~1 mm).
Молибденит је најзначајнији рудни минерал молибдена (Mo) и служи не само као извор за добијање
овог метала већ и ренијума (Re), метала који спада у расејане елементе у природи и који се често јавља
у виду примесе у молибдениту.
Приткасти до игличасти, радијално зракасти агрегати милерита, NiS (Mlr) показују јаку анизотропију у карактеристичним бојама
(љубичастоплава и канаринац жута) (ваздух, А – //N, B – xN, ширина слика ~1 mm).
Милерит се јавља у асоцијацији са другим минералима никла (Ni) који сви заједно чине руду никла.
Графит, C (Gph) показује веома изразите оптичке особине (боју, плеохроизам, бирефлексију и анизотропију), а такође и
карактеристичну листасту форму и савршену цепљивост (ваздух, А – //N, B – xN, ширина слика ~1 mm).
Графит припада минералима из групе самородних елемената и заједно са дијамантом представљају два
добро позната полиморфа угљеника (C) у природи. Међутим, иако су истог састава, услед различитих
типова хемијских веза ова два минерала показују драстично различита физичка својства (боју, прозрачност,
тврдину и др). Графит има широку примену у разним гранама индустрије.
Поједине карактеристичне текстуре издвајања (уље, //N, ширина слика ~0.5
mm): А – ламеларно издвајање илменита, FeTiO3 (Ilm) у магнетиту, Fe3O4
(Mgt) по правцу октаедра (111); B – сочивасто до ламеларно издвајање
хематита (Hem) у илмениту (Ilm) по бази (0001); C – пламенасто издвајање
пентландита, (Fe,Ni)9S8 (Pnt) у пиротину, Fe1-xS (Po).
Текстуре издвајања, као и сви други типови текстура у
минералима, сведоче о физичко-хемијским процесима који су се
одигравали у природи и за које се везује постанак минерала и
њихова накнадна трансформација.