Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Геофизика - докторске студије

На студијском програму се образују кадрови, који су оспособљени за самосталан и квалитетан научни рад из области геофизике. Студијски програм доприноси развоју науке и критичког мишљења, кроз образовање кадрова оспособљених за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања, употребу и развој нових технологија и поступака и критичко процењивање квалитета истраживања других.
Студент докторских студија савладава све фазе бављења научним радом у геофизици, од планирања и израде научног пројекта, презентације пројекта потенцијалним инвеститорима, до планирања и извођења практичног дела (лабораторијски и тренски рад) и теоријског дела истраживања, као и презентације резултата научног рада у виду извештаја, научних радова, патената или нових техничких решења. На тај начин студент је оспособљен да се укључи у остварење међународних научних пројеката, као и да резултате научно-истраживачког рада саопштава на научним конференцијама, објављује у научним часописима и другим публикацијама.
Савладавањем студијског програма студент стиче низ предметно-специфичних компетенција, као што су: темељно познавање и разумевање геофизике, а посебно специфичне области из које ради Докторску дисертацију; способност решавања различитих проблема употребом научних метода и поступака, који се примењују у геофизици; повезивање знања из различитих области (геологија, физика, математика и друге) и њихова примена; способност праћења савремених достигнућа у области геофизике и сродних наука; способност употребе стечених знања у разнородним подручјима, у оквиру којих се геофизика примењује, употреба и развој информационо-комуникационих технологија.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебна поглавља из математике 2 +0 +6 10 Oбавезан
Пројекат докторске дисертације 0 +0 +5 10 Oбавезан
Предмет изборног блока11 5 +0 +2
Специјалне области физике 2 +0 +6 10 Oбавезан
Предмет изборног блока12 4 +0 +3
Семинарски рад I 0 +0 +5 10 Oбавезан
Изборни блок11 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок12 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Контактни метаморфизам 0 +0 Изборни
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема рада за часопис са сци листе 3 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока13 4 +0 +2
Предмет изборног блока14 4 +0 +3
Семинарски рад II 0 +0 +8 10 Oбавезан
Теренска и/или лабораторијска активност I 3 +0 +3 10 Oбавезан
Теренска и/или лабораторијска активност II 3 +0 +3 10 Oбавезан
Изборни блок13 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни
Палеогеографија - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни
Теоријски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни
Глобални геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни
Субкилометарски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок14 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 3 +0 +20 5 Oбавезан