Српски | English

Методологија научно истраживачког рада

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Методологија научно истраживачког рада

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Проблематика научно-истраживачког рада у техничко-технолочким наукама је доста сложена, с обзиром на чињеницу да је потребно претходно стећи одређена знања везана за истраживачки рад у општем смислу. Циљ овог курса је да упозна студенте са основама Методологије научно-истраживачког рада, да им помогне да савладају технику истраживања и омогући им да могу самостално или у тиму да презентирају резултате свог истраживања.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon

Исход предмета: На тај начин ће се створити предуслови за развој истраживачког рада у области рударства.

hiv prevention open aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
У оквиру овог курса највећа пажња биће посвећена методологији научно-истраживачког рада у ужем смислу, мада се морају обрадити основне поставке науке о науци и технологије научно-истраживачког рада. Најважнија проблематика која се обрађује је: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У НАУЦИ. Предмет науке. Структура науке. Фазе у стицању научног знања. Подела науке. ОПШТЕ НАУЧНЕ МЕТОДЕ. Методе посматрања. Експерименталне методе. Методе класификације. Методе аналогије. УНИВЕРЗАЛНЕ НАУЧНЕ МЕТОДЕ. Методе анализе и синтезе. Апстракција и конкретизација. Генерализација и специјализација. Индукција и дедукција. МЕТОДЕ АКТУЕЛНЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ. Математичке методе. Статистичке методе. Методе моделовања. ГРЕШКЕ У ПРИМЕНИ НАУЧНИХ МЕТОДА. ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. Избор теме истраживања. Прикупљање проучавање и сређивање истраживачког материјала. Писање научно-истраживачког рада. СПЕЦИФИЧНОСТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У РУДАРСТВУ.
hiv prevention site aids testing at home
prescription discounts cards link viagra discount coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Стојадиновић, Д., 2003.: Основи научног рада. Економски факултет, Приштина,
  2. Зајечарановић, Г.1987.:Основи методологије наука. Научна књига, Београд,
  3. Војиновић, М., Миловановић, Д., 1998.: Методологија научно-истраживачког рада. РГФ, Београд,
  4. Грујић, М., 2007.: Наукологија, методологија и технологија научно-истраживачког рада. РГФ, Београд, (у припреми),
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site go coupons websites for groceries
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 10
семинар-и

Додатни услови оцењивања: