Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-14

Кабинет:722
E-mail: vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs

Основи примењене петрографије

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи примењене петрографије

Предавачи: проф. др Весна Матовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о физичко-механичким, техничко-технолошким својствима, временској постојаности камена, о начинима прераде и обраде камена. Упознавање са принципима лабораторијских метода испитивања квалитета камена.

Исход предмета: Оспособљавање за проучавање квалитета камена, лабораторијско испитивање физичко-механичких својстава и процену могућности примене камена у различитим индустријским гранама. Оспособљавање за процену временске трајности камена и припрема за више нивое студија (мастер и докторске).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Петрографска својства чврстих стена; физичка својства камена (боја, специфична и запреминска маса, порозност у тврдоћа; вода у камену и моћ упијања воде; топлотна својства; акустична, електрична, магнетна и радиоактивна својства камена; механичка својства (напрезање и деформације, еластична својства, чврстоћа на притисак, затезање, савијање и смицање; пластична и реолошка својства; временска трајност камена (физичко-хемијска разградња камена и бидеградација); основна техничко-технолошка својства камена; прерада камена и облици примене камена.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице; упознавање са лабораторијским методама испитивања физичко-механичких својстава и квалитета камена; обилазак лабораторија у специјализованим институцијама за испитивање камена; практично стицање вештина за интерпретацију и тумачење резултата лабораторијских испитивања.

Литература:

  1. Ненад Билбија и Весна Матовић, 2009: „Примењена петрографија – својства и примена камена“, Грађевинска књига, Београд, 418.
  2. Ненад Билбија, 1984: Техничка петрографија – својства и примена камена. Научна књига, 213.
  3. Б. Црнковић, Љ, Шарић, 2003. Грађење природним каменом, Загреб.
  4. E.M. Winkler, 1994: Stone in architecture, properties, durability (3rd edition). Springer Verlag, Berlin, 313 p.
  5. М. Макимовић, 2006, Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камeна. Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, теренска настава, семинари-презентација и интерактивна дискусија.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 20
Колоквијуми 20
Семинари 15

Додатни услови оцењивања: -