Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Палеоклиматологија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Палеоклиматологија

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студент стиче знања о сновним принципима климатских промена у земљиној историји; различитим климатским условима и њиховим променама у времену, као и разлозима који доводе до тих промена.

Исход предмета: Студент стиче знања о основима палеоклиматологије, моделима палеоклиматолошких реконструкција, као и узроцима климатских промена током времена.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи палеоклиматологије. Узроци климатских промена. Миланковић. Биолошки утицаји на климу. Астрономски утицаји на климу. Палеоклиматологија – временска димензија. Основни климатски модели. Циркулације воде и атмосфере. Квартарна палеоклима; реконструкција и модел климе у последњих 20.000 година. Ледена доба. Палеоклима креде (последице импакта на палеоклиму). Реконструкција и модел климе пре 100 милиона година. Палеозојски и раномезозојски климатски услови (реконструкција и модел). Прекамбријумска клима; реконструкција и модел.

Практична настава
Студенти на основу инструктивних примера моделирају палеоклиматолошке моделе конкретних локалитета из геолошке прошлости.

Литература:

  1. Crowley T. J. & North G. R., 1991: Paleoclimatology. – Oxford University Press., 333 p., Oxford.
  2. Cronin T. M., 1999: Principles of Paleoclimatology. – Columbia University Press., 560 p., New York..

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремене визуелне презентације, дискусије, консултације. Самосталан рад студената на конкретним инструктивним примерима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Колоквијуми 15

Додатни услови оцењивања: -