Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјала

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјала

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за хидраулички транспорт чврстих материјала.

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ТРАНСПОРТ ЧВРСТИХ МАТЕРИЈАЛА, да би студент био успешно оспособљен за обављање послова који су повезани са хидрауличким транспортом чврстих материјала кроз наставу се упознаје са: карактеристикама, материјала који се транспортује, које су од утицаја на ХТ, карактеристикама носећих флуида као и са карактеристикама хидромешавина. Такође кроз овај курс студент се упознаје а начинима дефинисања критичне брзине транспорта, пада притиска и потребне снаге. Доминирајући акценат је ипак дат на машине и уређаје које се користе за: припрему, хидраулички транспорт и одводњавање. Обрађене су пумпе за транспорт (хидростатичке, хидродинамичке и струјне), теоријске основе рада, конструкција, проблеми повезивања пумпи са транспортним цевоводаом, проблеми кавитације, хидрауличког удара, итд. Кроз примере примене у рударству анализира се транспорт чврстих материјала после експлоатације, транспорт јаловинских материјала у ПМС-у, транспорт хидрауличког засипа. Део материје је посвећен проблемима који су повезани са хабањем, доминирајућим узроком кварова на овим постројењима. Значајна пажња је посвећна мерењима и испитивањима како у лабораторијским условима тако и упракси.
Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.

Литература:

  1. Баталовћ В. Хидраулички транспорт чврстих материјала, Издање РГФ, Београд 2006.
  2. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд 1996.
  3. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад. 2001.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавање, Вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
40
20

Додатни услови оцењивања: