Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 1

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је да студент стекне знање о основним величинама и законима физике, без којих је немогуће разумевање сложенијих садржаја, како класичне тако и квантне физике.

Исход предмета: Исход предмета је овладавање теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: кинематике (одређивање положаја и трајекторије материјалне тачке, брзина, убрзање, ротационо кретање, коси хитац); динамике (Њутнови закони, силе у механици, рад, сила, енергија, динамика ротације); механичких осцилација (хармонијски осцилатор, пригушене и принудне осцилације); хидростатике (притисак, потисак, површински напон); динамике флуида (Бернулијева једначина, трење у реалним течностима); термодинамике (температура, ширење чврстих тела, топлота, идеални гас, закони термодинамике, гасни процеси, барометарска једначина); таласног кретања (еластични и електромагнетски таласи); електростатике (Кулонов закон, електрично поље, флукс, Гаусов закон, рад Кулонове силе, капацитивност); једносмерних струја (интензитет једносмерне струје, густина струје, Омов закон, електрична отпорност и проводност, Кирхофови закони); магнетизма (магнетско поље, Амперов закон, Лоренцова сила, индукција) и наизменичниих струја (RLC коло).

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе. Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

Литература:

  1. Зоран Трифковић (2011) Предавања из техничке физике (Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултрт)
  2. Даворка Грубор (2005) ФИЗИКА 1 за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  3. Дамњановић В и Николић Д 2004 Експерименталне вежбе из физике за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  4. Мићић Р, Дамњановић В и Милошевић Д 2000 Збирка задатака из физике за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Рударско-геолошки факултет, Круг)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -