Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Поузданост техничких система у рударству

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Поузданост техничких система у рударству

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Технички системи у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.

Исход предмета: Студенти ће разумети поузданост као један од основних показатења квалитета и потребу да се она имплементира у процес управљања системом експлоатације и одржавања елемената техничких система зоком животног циклуса. Разумеће појмове који су у директној вези са поузданошћу, као што су расположивост, сигурност функционисања, ризик. Знаће да квалификују и прорачунају основне показатење поузданости у случају временских зависних и независних система, у случају различитих структура елемената система, у случају малог узорка. Активно ће користити теорију вероватноће и статистику за обраду показатења поузданости.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна разматрања. Значај поузданости, основни појмови, историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости. Функција поузданости. Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Интервал поверења, провера хипотезе. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост обновљивог елемента. Поузданост временски зависних и временски независних система. Поузданост система и теорија Маркова. Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења. Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжињерство одржавања. Појам ефективности ситема, расположивост, готовост, сигурност функционисања. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Поузданост рада површински копова са дисконтинуалним системом / континуалним системом експлоатације. Прорачун капацитета копа на основу теорије поузданости. Теорија поузданости у конструисању. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости.

Практична настава
Студенти самостално раде реалне примере из рудраске индустрије везане за теорију изложену на предавањима.

Литература:

  1. Ивковић С., Откази елемената рударских машина, РГФ 1997.
  2. Павловић В., Поузданост континуалних система у површинској експлоатацији, РГФ 1986.
  3. Павловић В., Поузданост дисконтинуалних система у површинској експлоатацији, РГФ 1989.
  4. Вујановић Н., Теорија поузданости техничких система, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1990.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одвија по принципу студијско истраживачког рада, где наставник у највећој мери подстиче студенте да самостално идентификују проблеме везано за поузданост техничких система, да их решавају и доносе закључке.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -