Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Технологија машинске обраде

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија машинске обраде

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студенти се упознају са основним принципима производних технологија које се користе у обради метала. Акценат је на обради резањем и обради пластичним деформисањем. Кроз израду графичких радова студенти стечена теоријска знања примењују на пројектовање конкретних технолошких процеса обраде (обрада резањем, обрада пластичним деформисањем).

Исход предмета: Сгледавање обрадног система, централног носиоца технологије у области машинске обраде, елементе овог система и поделе основних метода обраде. Разумкевање техничких карактеристика и показатеља квалитета обрадних система, преко функционалних и поремећајних система. Усвајање обрадних система резања (основи теорије резања, машине, алати, прибори, прорачун режима обраде) и теорије деформисања са основним методама обраде и преглед машина и алата за обраду пластичним деформисањем.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у обрадне системе. Основни концепт система. Системи и процеси у производном машинству. Техничке карактеристике обрадних система. Радни простор машине. Геометрија алата. Методе формирања површина при обради резањем. Основни алатни материјали. Управљање обрадним системима. Показатељи квалитета обрадних система. Геометријска и кинематичка тачност. Топлотне појаве. Статичке деформације. Статичка крутост обрадног система. Динамичко понашање обрадних система. Обрада метала резањем. Основи теорије резања. Основни принцип резања. Основни (базни) елементи процеса резања. Стварање и врсте струготине, фактор сабијања струготине. Главни фактори обраде (стругање, рендисање, бушење, глодање, брушење). Машине алатке. Резни алати. Прибори. Квалитет обраде. Режими обраде. Обрада метала пластичним деформисањема. Основне дефиниције. Сабијање. Истискивање. Извлачење. Савијање. Пластично деформисање са одвајањем. Машине алатке и алати за обраду пластичним деформисањем. Неконвенцијалне методе обраде.

Практична настава
Упознавање са система података везаним за технологију обраде резањем . Систем материјала. Систем квалитета и тачности обраде. Основни типски захвати. Систем алата. Систем машина алатки. Систем стандардних помоћних прибора. Избор елемената технологије обраде резањем. Избор припремка. Избор алата. Избор машина алатки. Избор режима обраде. Избор елемената технологије обраде пластичним деформисањем. Избор припремка. Прорачун режима обраде. Лабораторијске – индустријске вежбе. Обилазак производних погона металопрерађивачке индустрије.

Литература:

  1. М. Калајџић, Технологија машиноградње, Машински факултет, 2004.
  2. М. Калајџић са сарадницима, Технологија обраде резањем : Приручник, Машински факултет, 2004.
  3. Д. Николић, Ј.Станић, В. Гајовић, Машинска обрада III – приручник, Машински факултет, 1989.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте, као и самостална израда графичког рада који обухвата прописивање технолошког поступка обраде на стругу и обраде ковањем. Обавезна је посета производних погона металопрерађивачке индустрије.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -