Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији

Предавачи: проф. др Владимир Милисављевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за бушење и откопавање у подземној експлоатацији.

Исход предмета: Стицање стручних знања из области примене производних машина и откопне механизације у подземној експлоатацији

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање. Подела машина за бушење у подземној експлоатацији. Ротационе бушилице. Теоријске основе. Прорачун брзине бушења. Откопни чекић. Перкусивне бушилице, опис рада. Теоријске основе. Прорачуни снаге, брзине бушења чекића. Димензионисање компресора. Избор. Бушаћа кола. Хидрауличне бушилице. Теоријске основе. Начин рада. Прорачун снаге. Опрема и прибор за бушење. Бушаће крунице и бушаће шипке. Избор. Подела откопних машина.Машине за широко чело, кратко чело и коморе. Опис и теоријске основе. Резни елементи. Геометријски параметри ножева. Прорачун сила резања. Откопни уређај. Комбиноване откопне машине, са једним и два резна ваљка. Начин рада комбинованих откопних машина – са једним и два резна ваљка. Прорачун капацитета. Прорачун снаге (откопавање и кретање). Плугови (стругови) и скрепери за угаљ. Начин рада. Прорачун капацитета. Машине за израду подземних просторија, са резним ваљком, са резном главом. Прорачуни снаге и капацитета. Избор откопне машине. Природни фактори. Експлоатациони фактори. Одржавање машина за бушење и откопавање у подземној експлоатацији. Радионице.

Практична настава
Прорачуни времена радног и повратног хода клипа. Израчунавање снаге клипа и бушаћег чекића. Прорачун брзине бушења, ротационих и перкусивних бушилица. Избор бушаћег чекића за познате услове рада. Прорачун силе резања ножа (на основу дубине реза и на основу силе смицања). Прорачун силе резања радног органа (резног ваљака). Прорачун снаге погонског мотора радног органа. Прорачун параметара и снаге уређаја за кретање. Прорачун капацитета широкозахватне откопне машине (комбинована откопна машина). Одређивање снаге мотора откопног уређаја. Прорачун капацитета уско захватних машина (плуг). Прорачун капацитета ускозахватних машина (скрепер). Прорачун капацитета машина за израду подземних просторија. Израчунавање циклуса напредовања. Избор откопне машине у зависности од природних и експлоатационих фактора.

Литература:

  1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и откопавање

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе, прорачун и полагање два колоквијума.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -