Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Управљање стенским масивом

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Управљање стенским масивом

Предавачи: проф. др Славко Торбица, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенте обучи да могу да препознају и да знају да реше проблем у домену стабилности откопих јамских конструкција.

Исход предмета: Овладавање аналитичким, емпиријским и нумеричким методама прогнозе стабилности и рушивости јамских конструкција.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Опис стенског масива, Класификације стенског масива, Чврстоћа и деформабилност стенског масива, Моделирање стенског масива и у њему изведених јамских конструкција, Анкерисање, Ужетни анкери, Торкретирање, Стабилност и димензионисање подграде, Димензионисање стубова у откопу, Процена стабилности откопа методом, Рушивост, Горски удар, Слегање површине терена

Практична настава
Опис стенског масива, Класификације стенског масива, Чврстоћа и деформабилност стенског масива, Моделирање стенског масива и у њему изведених јамских конструкција, Анкерисање, Ужетни анкери, Торкретирање, Стабилност и димензионисање подграде новом аустријском меодом. Избор и димензионисање анкера. Процена рушивости.

Литература:

  1. С.Торбица. Управљање стенским масивом - ауторизована скрипта. РГФ Београд. 2112.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -