Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

Предавачи: проф. др Владимир Милисављевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања специјалних система за транспорт и утовар у подземној експлоатацији.

Исход предмета: Стицање стручних знања из области примене специјалних система за транспорт и утовар у подземној експлоатацији

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање. Класификација утоварних и транспортних система. Специјални системи за утовар, принцип рада, област примене. Специјални системи за утовар, принцип рада – делови, утоварни уређаји са ручицама, дисковима, ланцем и грабуљама. Специјални системи за утовар, принцип рада – прорачун капацитета, усклађивање рада са производним и транспортним системом. Утоварно-транспортни системи, област примене, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – савитљиви транспортери са гуменом траком, принцип рада, област примене, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – самоходни претоварни транспортни уређаји, принцип рада, област примене, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – системи претоварних транспортера и мостова, принцип рада, област примене, прорачун капацитета Специјални системи дисконтинуалног дејства – специјални јамски камиони ниског профила са погоном на дизел и електричну енергију Специјални системи дисконтинуалног дејства – принцип рада, област примене, прорачун капацитета, оптимизација рада у зависности од капацитета производње и капацитета главног транспортног система. Компензациони уређаји, врсте и конструкционе карактеристике. Компензациони бункери са покретним дном. Стационарни компензациони уређаји. Хоризонтално-просторни компензациони бункери, са и без механизма за утовар. Покретни компензациони бункери. Израчунавање капацитета и локације бункера. Оптимизација транспортног система

Практична настава
Специјални системи за утовар, принцип рада – прорачун капацитета, усклађивање рада са производним и транспортним системом. Утоварно-транспортни системи, прорачун капацитета. Специјални системи континуалног дејства – прорачун капацитета. Специјални системи дисконтинуалног дејства – прорачун капацитета, оптимизација рада у зависности од капацитета производње и капацитета главног транспортног система. Компензациони уређаји – Израчунавање капацитета и локације бункера. Оптимизација транспортног система.

Литература:

  1. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији, уџбеник;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе, прорачун и полагање два колоквијума.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -