Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1

О предмету

Студијски програм: Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Одводњавање рудника

Циљ предмета: Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за пројектовање рудника са подземном експлоатацијом

Исход предмета: Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијом

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Специфичности пројектовања у рударству. Процес настајања рудника. Одређивање оптималне локације главних објеката отварања. Методе решавања техничко-економских параметара у пројектовању. Одређивање основних параметара рудника.Системи отварања. Економско-математичко моделирање при пројектовању и реконструкцији рудника. Поступак економско-математичког моделирања

Практична настава
Практична настава Вежба бр.1.Oрганизација пројектовања; Вежба бр.2 Одређивање локације објеката отварања код слојевитих лежишта; Вежба бр.3 Одређивање локације објеката отварања код лежишта састављених од више рудних тела; Вежба бр.4. Одређивање локације објеката отварања код лежишта неправилних морфолошких облика; Вежба бр.5. Одређивање локације објеката отварања на основу тежишта маса рудних тела; Вежба бр.6 Одређивање локације објеката отварања на основу квалитета руде. Вежба бр.7. Одређивање локације објеката отварања итеративним поступком; Вежба бр.10-15. Пројектовање рудника.

Литература:

  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
  3. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактиван однос предавач студент

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -