Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Методе подземног откопавања

О предмету

Студијски програм: Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе подземног откопавања

Предавачи: проф. др Славко Торбица, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен испит из "Основа метода подземног откопавања"

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенте оспособи да на осову геолошке документције о рудном лежишту: изаберу адекватну методу откопавања, дизајнирају методу откопавања, изаберу механизацију за откопавање, одреде техно-економске параметре откопавања и докажу изводљивост.

Исход предмета: Да на бази основних података о минералном лежишту имају идеју о могућим начинима откопавања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Дизајнирање и димензионисање основних просторија отварања. Дизајнирање и димензиоисање помоћних просторија отварања. Техно-економски параметри метода подземног откопавања. Организација рада на подземним откопима. Планирање производње у подземним откопима. Избор механизације за подземно откопавање. Теорија истакања зарушене руде. Процена рушивости. Методе откопавања жичних лежишта. Методе откопавања нагнутих плочастих лежишта. Доказивање изводљивости методе подземног откопавања.

Практична настава
Решавање проблема отварања и откопавања минералног лежишта на основу података из Елабората о резервама.

Литература:

  1. Славко Торбица, Основе метода подземног откопавања, ауторизована скрипта. РГФ.2011.
  2. Глушчевић Б. Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта. Минерва. 1974
  3. W. A. Hulstrid & R.L. Bullock. Underground mining methods. SME. 2001.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -