Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Методе подземног откопавања лежишта угља

О предмету

Студијски програм: Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе подземног откопавања лежишта угља

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић, проф. др Зоран Глигорић, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студенти првенствено опредељени за рад у рудницима угља са подземном експлоатацијом треба да детаљно изуче методе и технологију које се примењују у свету и код нас. У том контексту сагледва се и циљ курса, као основе за рад у рудницима угља, одговарајућим пројектним и научно-истраживачким организацијама.

Исход предмета: Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Рударско-геолошки услови експлоатације лежишта угља. Техничко-технолошка својства радне средине и санирање откопаног простора. Технички параметриц откопних јединица и технологије откопавања. Отварање лежишта и методе откопавања. Техничко-економски параметриц метода откопавања. Методолошки постуци избора метода и технологија подземног откопавања слојевитих лежишта.

Практична настава
Вежбе прате теоријску наставу. Интерактиван вид извођења наставе.

Литература:

  1. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1971.
  2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.
  3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна слредина, подземни притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -