Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методама нумеричке анализе и њихова примена у решавању конкретних задатака. Упознавање студената са софтверима који се данас примењују у нафтној индустрији у свету и код нас (PipeSim, Eclipse, Petrеl).

Исход предмета: Овладавање студената методама нумеричке анализе у решавању конкретних задатака. Овладавање софтверима који се примењују у нафтној индустрији (PipeSim, Eclipse, Petrеl).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Запис приближног броја, значајне, сигурне цифре, правила заокруживања. Апсолутна грешка, релативна грешка и њихове границе. Грешка функције и обрнути проблем грешке. Изоловање реалног решења једначине f(x)=0 (аналитички и графички). Решавање једначине f(x)=0, методе: половљења интервала, итерације, сечице (regula falsi), Њутнова метода (тангенти), комбинована. Решавање система линеарних једначина: Гаусова, метода итерације, Гаус-Зајделова. Решавање система нелинеарних једначина: метода итерације, Њутнова, метода градијената. Интерполација: Лагранжев интерполациони полином, коначне разлике функције, Њутнови интерполациони полиноми, инверзна интерполација. Диференцирање. Интеграција: методе правоугаоника и трапеза, Симпсонова метода. Нумеричко решавање диференцијалних једначина: Пикарова, Ојлерова и методе Рунге-Кута. Методе мреже за парцијалне једначине елиптичког, параболичког и хиперболичког типа. PipeSim-карактеристике, могућности примене. Eclipse-карактеристике, могућности примене. Petrеl-карактеристике, могућности примене.

Практична настава
Примена метода нумеричке анализе, наведених у садржају предмета, у решавању задатака. PipeSim-примена. Симулација протока (нафте и/или гаса и/или воде) кроз перфорације, бушотину, дизну, цевовод. Сепарација. Интегрална симулација протока кроз цео производни систем. Димензионисање производне опреме (броја перфорација, пречника тубинга, пречника дизне, пречника цевовода, услова сепарације). Eclipse. Моделирање лежишта. Симулација. Прорачун резерви. Petrеl

Литература:

 1. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков: Елементи нумеричке анализе
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и практичним примерима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
Семинари 15
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Додатни услови оцењивања: -