Српски | English

Завршни рад (НИГ)

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Завршни рад (НИГ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -