Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Технике узорковања и анализе

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Технике узорковања и анализе

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета: Савремено рударство које карактерише експлоатација огромних маса, најчешће сиромашних руда, како метала тако и угљева слабијег квалитета, захтева стално праћење квалитета сировина, како би се уз одго-варајуће поступке мешања постигла оптимална ефикасност са максималним искоришћењем. Узорковање је средсто којим се постиже праћење квалитета на коповима и погонима припреме. Узорковање откопа-них сировина, је од суштинског значаја за добар рад технолошког процеса и контролу квалитета. Успешно управљње минералним сировинама и чврстим отпадима експлоатације, припреме и прераде, подразу-мева квалитетну и брзу карактеризацију, а она ће бити једино могућа ако су узорци, на којима се врши испитивање, репрезентативни и прикупљени и обрадјени по одредјеним правилима, придржавајући се медјународно прихваћених стандарда.

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да направе пројекат узорковања (на коповима рудника, на јаловиштима, на челима радилишта у јами, на депонији откопане сировине; да узоркују сировину, отпа-де различитог порекла); да одреде интервале узорковања, да израчунају трајање узорковања и да оформе примарни узорак. Шеме обраде-скраћивања узорака. Утврде репрезентативност узорака, одреде мини-малну потребну масу, те изврше обраду примарног узорка. Да предвиде грешке узорковања, скраћивања, статистичке и техничке. Биће упознати са законском регулативом и одговарајућим (ИСО) стандардима.

cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава
Узорак и узорковање - основни појмови. Методе прикупљања узорака из лежишта минералних сировина. Класификације узорака. Избор методе узорковања. Израда плана узорковања (опробавања). Методе из-двајања парцијалних узорака у индустријским процесима. Методе узорковања у индустријским процесима. Прибор и уредјаји за издвајање узорака. Примарни узорак Шеме узорковања. Секундарни узорак. Репре-зентативност узорака. Принципи одређивања минималне масе технолошких узорака. Принцип Ричард-Че-чота, принцип Демонд-Халфердала, принцип Везина, Брунтона, Черненка, Жиа. Поступци обраде узорака и избор шема скраћивања. Грешке узорковања и грешке скраћивања. Статистичке грешке. Техниче грешке. Контрола хемијских анализа. Грешке обраде узорака. ЈУС-ови и ИСО стандарди везани за узорковање минералних сировина.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Практична настава
Основни концепти узорковања, основни појмови и терминологија код узорковања. Начини узорковања - просто случајно узорковање, систематско узорковање, стратификовано узорковање. Минералошки специ-мени, систематски средњи узорци. Примери уредјаја у постројењима. Скраћивање узорака – метод шах поља, девет тачака, квартирање, фракционо издвајање, скраћивање механичким раздељивачима. Хомо-генизација. Утврдјивање репрезентативности узорка – маса примарног узорка, горња гранична крупноћа, одредјивање равномерности орудњења, крупноће минерализованих зрна. Избор једначине одредјивања минималне масе средњег репрезентативног узорка. Сачињавање шеме скраћивања примарног узорка. Принцип Ричард-Чечота, одредјивање коефицијента к; Демонд-Халфердала; Ги-ја – одредјивање параме-тара константе сировине Ц. Параметри систематског узорковања. Састављање шема обраде примарних узорака за различите материјале. Статистичка обрада података; очекиване вредности, варијанса, коефи-цијент, варијације, тренд анализа; грешке узорковања, поузданост, контролно и контролисано узорковање. Стандарди за узорковање појединих сировина металичних, неметаличних сировина, градјевинског и тех-ничког камена, узорковање угљева. Стандарди узорковања техногених сировина и различитих врста инду-стријског отпада.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

 1. Tomanec R., 2000: Metode ispitivanja mineralnih sirovina u PMS. – Izdanje: RGF, Beograd. CD.
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
 2. Томанец Р., 2009: Методе узоркованја и анализе. -Ауторизована скрипта, РГФ. Београд.
  can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Полазници курса по одслушаним предавањима, при чему се користе повер поинт презентације, као и прикладне анимације, филмови савремених уређаја за узоркованје и њихову обраду-решавају кон-кретне задатке а резултате презентирају и бране у форми семинарских радова или одбрани решеног пројекта. При изради семинарских радова користе се савремени графички компјутерски програми.

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin xifaxan clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 35
prescription discounts cards click viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
Практична настава 25
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories go free sex stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Семинари 30
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Додатни услови оцењивања: -