Српски | English

Извозна постројења

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Извозна постројења

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Избор одговарајућег типа извозног постројења за захтевани режим и услове рада; Верификацију и стручну оцену пројектантских и фабричких елабората; Контролу и надзор рада извозног постројења; Спровођење мера сигурности и заштите на раду; Спровођење мера економичног пословања.

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Извозни системи. Основни експлоатациони параметри. Кинематика, статика и динамика извозног постројења са константним радијусом намотавања. Механичка опрема извозног система. Извозна опрема под земљом. Извозна опрема на површини. Аутоматизација извозног постројења
Практична настава
Основни задатак вежби је обука студената да примене изучене методе предметног градива кроз практичне примере уз поштовање постојећих препорука и регулативе везане за постављене задатке.

Литература: Уџбеник

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
50
Предиспитне обавезе Поена
10
50

Додатни услови оцењивања: