Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:171
E-mail: vojin.cokorilo@rgf.bg.ac.rs

Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

Предавачи: проф. др Војин Чокорило

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за утовар и транспорт у подземној експлоатацији.

Исход предмета: Стицање стручних знања из области примене машина за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Уводно предавање. Подела машина за утовар у подземној експлоатацији. Примена машина за утовар. Начин рада скрепера за утовар и машина за утовар са кашиком, ручицама, ланцем и грабуљама. Прорачун капацитета и времена циклуса машина за утовар. Избор машина за утовар. Одржавање машина за утовар. Подела машина за транспорт у подземној експлоатацији. Машине за континуални и дисконтинуални транспорт у подземној експлоатацији.Теоријске основе. Грабуљасти транспортери (погон, затезни уређај, ланци, конструкција). Лаки грабуљасти транспортери и откопни грабуљасти транспортери. Примена. Прорачун капацитета грабуљастог транспортера. Прорачун грабуљастог транспортера при сложеној конфигурацији трасе. Транспортери са гуменом траком (погон, затезни уређај, повратни уређај, брисачи). Гумена трака. Примена. Прорачун ширине и брзине траке. Прорачун снаге погонског мотора. Избор траке. Избор и димензионисање бубњева. Уређаји за хидраулички и пнеуматски транспорт. Дисконтинуални транспорт у подземној експлоатацији. Јамски витлови и скрепери за транспорт. Прорачуни. Средства шинског транспорта у подземној експлоатацији. Јамска железница (локомотиве и вагонети). Прорачун јамских локомотива, маса локомотива, вучна сила, пут кочења. Израчунавања циклуса композиције. Прорачун капацитета јамске железнице. Једношинска јамска висећа железница и жичара. Израчунавање циклуса транспорта. Јамски камиони и сервисна возила
Практична настава:
Прорачуни времена циклуса скрепера и утоварне машине са кашиком. Израчунавање капацитета скрепера за утовар и машина за утовар сакашиком, ручицама, ланцем и грабуљама. Прорачун капацитета грабуљастог транспортера. Прорачун грабуљастог транспортера при сложеној конфигурацији трасе. Избор грабуљастог транспортера. Прорачун ширине и брзине траке. Прорачун снаге погонског мотора. Вучна сила на ободу погонског бубња. Избор траке. Избор и димензионисање бубњева. Рудничке шине, растојање прагова. Прорачун јамских локомотива, вучна сила, маса локомотива. Циклус транспорта, отпори кретању, кочна сила. Једначина кретања композиције. Зауставни пут. Прорачун вуче.

Литература:

  1. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Практична настава;

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 20
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: