Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Поузданост рударских машина

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Поузданост рударских машина

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Машине у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем и стеченим системским приступом анализи поузданости

Садржај предмета:


Теоријска настава - предавања:
Уводна разматрања. Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжињерство одржавања. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост и фази скупови. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења. Теорија поузданости у конструисању. Основни појмови, показатељи и историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости, Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Статички лом, лом услед замора, крти лом и механика лома. Површинска оштећења. Површински слој, корозија, хабање. Kарактеристична оштећења појединих елемената рударских машина. Зупчаници, лежишта, бубњеви, вратила и осовине, ланчаници, ...
Практична настава -вежбе:
На вежбама се раде примери везани за теорију изложену на предавањима. Студенти при томе највећим делом самостално раде дате примере, и при томе добијају одговарајуће бодове.

Литература:

  1. Ивковић С., Откази елемената рударских машина, РГФ 1997.
  2. Тодоровић Ј., Инжињерство одржавања техничких система, Југословенско друштво за моторе и возила, Београд 1993.
  3. Тодоровић Ј., Зеленовић Д., Ефективност система у машинству, ФТН Нови Сад, више издања.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: