Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Основи конструисања

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Основи конструисања

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Машински елементи

Циљ предмета: У суштини, овај предмет представља виши курс из основних машинских конструкција у коме студенти треба да се обуче у областима које надграђују знање стечено из Машинских елемената (толеранције, пресовани склоп, динамички степен сигурности итд.), али и областима као што су: методика конструисања, фазе у решавњу конструкције. Поред теоријског, кроз израду самосталних задатака студенти треба да стекну и активно знање.

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем и стеченом инжењерском креативношћу

Садржај предмета:


Теоријска настава - предавања:
Општа начела конструисања машина. Утицаји на решавање конструкције. Фазе у процесу конструисања. Захтеви и ограничења. Толеранције мера, квалитета површина, облика и положаја. Толеранције завојнице, озубљења и котрљајних лежишта. Стандардизација, унификација, типизација. Фамилија производа. Модуларно конструисање. Уобличавање и димензионисање конструкције, критеријуми (чврстоћа, концентрација напона, замор материјала, крутост, отпорност на корозију, поузданост,...). Стезни склопови. Пресовани склопови у области еластичности и пластишности... Уобличавање и израда. Ливени елементи, ковани елементи, резани елементи, заварени елементи. Обликовање с обзиром на склапање, експлоатацију и одржавање. Материјали и конструкције. Лаке конструкције. Редуктори рударских машина. Подмазивање, хлађење, експлоатација. Планетни редуктори у рударству. Примена рачунара у конструисању. Измена конструкције елемената рударскиих машина током коришћења.
Практична настава - вежбе:
На вежбама студенти бране 3 вежбе које се састоје од рачунских задатака који покривају одговарајући део теоријске наста¬вне материје нпр. формирање фамилије производа, толеранције, пресовани склоп, динамички степен сигурнсти и сл.) и једне вежбе која представља пројекат (најчешће редуктор) Пројекат обухвата прорачун, израду склопног цртежа и неколико радионичких цртежа, од којих је један кућица. Упуство за употребу и одржавање редуктора.

Литература:

  1. Душан Витас, Основи машинских конструкција, Научна књига, Београд, више издања.
  2. Милосав Огњановић, Методика конструисања машина, Машински факултет, Београд, 1990.
  3. Милан Трбојевић, Момчило Јанковић, Јово Вугделија, Слободан Ивковић, Војислав Латиновић, Редуктори, Научна Књига, више издања, Београд.
  4. Атласи конструкција елемената и редуктора, проспекти фирми произвођача редуктора.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: