Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта

Предавачи: проф. др Славко Торбица

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студенте упозна са методама и технологијом подземне експлоатације неслојевитих лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Избор и пројектовање методе подземног откопавања неслојевитих лежипта минералних сировина.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод у курс. Генерални приказ метода подземног откопавања у чврстим испуцалим стенама, Класификације метода подземног откопавања у чврстим испуцалим стенама. Избор методе откопавања, Рударска механизација. Преглед механизације која се користи код подземне експлоатације. Процена поузданости и расположивости рударске механизације. Процена учинака и трошкова. Избор механизације, Планирање производње за групе метода подземног откопавања, Организација рада на откопавању. Студија рада. Технологије откопавања, технолошки поступци, радне операције, Минирање на откопима у подземној експлоатацији. Минирање издуженим експлозивним пуњењима. Минирање сферичним и квазисферичним експлозивним пуњењима. Управљање гранулацијом одминираног материјала, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа. Коморно стубне методе. Методе фронталног откопавања. Методе степенастог откопавања. Методе подетажног откопавања, Методе откопавања са засипавањем откопаних простора. Засипни материјали.Откопавање са засипавањем одозго на доле. Засипавање пастама, Магацинске методе откопавања. Етажно откопавање са магационирањем. Подетажно откопавање са магационирањем. ВЦР метода откопавања, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања. Варијанте подетажног зарушавања. Теорија истакања руде, Методе блоковског зарушавања. Панелно зарушавање. Процена рушивости, примарне и секундарне фрагментације. Конструкције дна блока. Подсецање. Мониторинг код блоковског зарушавања, Подземна експлоатација камена. Подземна експлоатација каменог гранулата. Подземна експлоатација украсног камена. Кратак историјски приказ подземне експлоатације украсног камена, Методе откопавања блокова украсног камена. Прелаз са површинске на подземну експлоатацију украсног камена. Редослед откопавања. Отварање. Технологије резања блокова. Утовар и одвоз изрезаних блокова, Подземна експлоатација лежишта метала лужењем ин ситу.

Литература:

  1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.
  2. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  3. Underground Mining Methods-Engineering Fundamentals and International Case Studies, Edited by William A. Hustrulid and Richard. L. Bullock

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
40

Додатни услови оцењивања: