Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање гасоводних система

О предмету

Студијски програм: Гасна техника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање гасоводних система

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Уписан 8. семестар

Циљ предмета: Детаљно упознавање са поступком пројектовања гасоводних система. Усвајање концепције гасификације одређеног подручја, дефинисање конзума. Савладавање поступака пројектовања магистралних и разводних гасовода, мерно регулационих станица, дистрибутивних гасовода и унутрашњих инсталација, прописи везаних за природни гас и градњу гасовода.

Исход предмета: Оспособљавање студената за пројектовање и извођење магистралних и разводних гасовода, мерно регулационих станица и дистрибутивних гасовода. Упознаване са основама економике изградње и рада гасоводних система. Оспособљавање за техничко руковођење, руковање и одржавање објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава Гасификациони систем Србије. Концепт гасификације. Магистрални, разводни, дистрибутивни гасовод. Мерно-регулационе станице. Идејно решење гасификације подручја. Закони и технички прописи везани за производњу, пренос и коришћење природног гаса. Транспорт гаса у магистралном и разводном гасоводу. Избор оптималних параметара гасовода. Компресорске станице. Мерно-регулационе станице. Основни принципи дистрибуције природног гаса. Кућни прикључци и унутрашња гасна инсталација. Индустријске унутрашње гасне инсталације. Градња гасовода. Основи економике гасоводних система. Даљински надзор и управљање цевоводним транспортом. Концепт SCADA система у гасоводним системима. Практична настава Дефинисање конзума гасоводног система. Концепцијско решење система. Магистрални гасовод. Идејно решење разводног гасовода. Избор трасе. Хидраулични прорачун мреже средњег и високог притиска. Димензионисање компресора. Избор и пројектовање мерно-регулационих станица. Избор типа дисрибутивног система гасовода. Избор трасе гасовода. Хидраулични прорачун дистрибутивне мреже гасовода. Избор и пројектовање кућних прикључака и инсталација. Избор и пројектовање унутрашње индустријске инсталације. Одреживање инвестиционих и експлоатационих трошкова гасоводног система. Cash-flow анализа. Одређивање економских параметара изградње и рада рада система. Израда техничке документације. Елементи главног пројекта.

Литература:

  1. Б. Прстојевић, Н. Ђајић, Мерење и регулација природног гаса, РГФ, 1995.
  2. Б.Прстојевић, Н.Ђајић, В.Вулетић, Дистрибуција природног гаса, РГФ, 2005.
  3. В.Стрелец, Плинарски приручник, Енергетика маркетинг, 2002.
  4. П.Пераћ, Гасоводни систему, ЈУГАС, 2002.
  5. М.Богнер, М.Исаиловић, Природни гас, ЕТА, Београд 2005
  6. American Gas Association, Gas Engineers Handbook, Industrial Press

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
40

Додатни услови оцењивања: