Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Дистрибуција гаса

О предмету

Студијски програм: Гасна техника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Дистрибуција гаса

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Елементи и урeђаји нафтних и гасних инсталација

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са дистрибуцијом природног гаса. Да би се приро¬д¬ни гас мо¬гао користити неопходно је саградити одговарајућу инфраструкту¬ру, одно¬сно ди¬стрибутивну гасоводну мрежу. Дефинисање потреба потро¬ша¬ча за приро¬д¬ним гасом у сектору широке потрошње и комерцијалном секто¬ру. Дефинисање но¬рмативљ го¬ди¬шње потрошње гаса у овим секторима, нера¬вномерности потро¬шње природног гаса. Због тога се разматрају принципи дистрибуције природног гаса, типови дисри¬бу¬ти¬в¬них система, идејна решења дистрибутивне мреже и хидраулички прорачун дистри¬бу¬тивних мрежа гасовода отвореног и прстенастог типа. Упознаје се са кућним при¬кључцима и инсталацијама, техничким условима и стандардима за кучне прикључке.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално ди¬мен¬зи¬ни¬сати и пројектовати дистрибутивне гасоводне мреже, радити на њховом одржава¬њу и експлоатацији. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес дистрибуције гаса који ће у будућности у нашој земљи имати све већи значај.

Садржај предмета:

Теоријска настава : Место и улога природног гаса у енергетици света и наше земље. Ана¬лиза потрошача и дефинисање основних параметара потреба за гасом. Спе¬цифи¬чна потрошња природног гаса у сектору широке потрошње. Про¬ра¬чун и одре¬ђи¬ва¬ње но¬рматива годишње потрошње гаса за грејање. Одређивање норма¬ти¬ва по¬треба у гасу за кување и припрему топле воде. Нормативи за уку¬пне по¬тре¬бе у гасу једног дома¬ћинства. Специфична потрошња природног гаса у коме¬р¬цијалном сектору. Нера¬в¬но¬мерност потрошње природног гаса у сектору широке потрошње. Идентификација зона и избор приоритета у гра¬до¬вима. Динамика ра¬звоја дистри¬буције гаса у нашим градовима. Основни при¬нципи дистрибуције при¬родног гаса. Опис система дистри¬бу¬ције гаса. Типо¬ви дисрибутивних си¬сте¬ма гасовода. Из¬бор трасе гасовода. При¬н¬ципи прора¬чуна дистрибутивне мреже. Идејно решење дистрибутивне мреже. Хи¬дрବули¬чки прорачун дистрибутивних мрежа гасовода. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним га¬со¬водима ниског. притиска. Једначине за изра¬чу¬навање пада притиска у хоризонта¬лним гасоводима средњег и високог притиска. Алгоритма за димензионисање ди¬стрибутивних га¬со¬вода високог и средњег при¬тиска¬. Хидраулични прорачун ди¬стрибутивне мре¬же гасовода. Кућни прикључци и инсталације. Тип индиви¬дуа¬л¬ног објекта. Тип објекта до П+4. Тип објекта до П+8. Технички услови за кућне прикључке. Стан¬дарди за кућне прикључке. Услови за смештај у зградама. Одр¬жа¬вање дистрибу¬тивних гасовода. Отклањање кварова на цевоводу-санација про¬пуштања гаса. Зо¬не опасности и експлозивна заштита. Основна начела мера си¬гурности.
Практична настава : Анализа потрошача и дефинисање основних параметара потреба за га¬сом. Специфична потрошња природног гаса у сектору широке потрошње. Про¬ра¬чун и одређивање норматива годишње потрошње гаса за грејање. Де¬фи¬нисање укупне по¬требе у гасу једног домаћинства (грејање, кување и при¬према топле по¬трошне во¬де). Дефинисање специфичне потрошње природног гаса у комерција¬л¬ном сектору. Неравномерност потрошње природног гаса у сектору широке по¬тро¬шње. Иденти¬фи¬к¬ација зона и избор приоритета у гра¬до¬вима. Динамика ра¬зво¬ја дистрибуције гаса у нашим градовима. Избор типа дисрибутивног система га¬со¬вода. Избор трасе га¬со¬вода¬. Идејно решење ди¬стрибутивне мреже. Изра¬чу¬на¬ва¬ње пада притиска у хо¬ризо¬н¬талним гасово¬ди¬ма ниског. притиска. Израчунавање пада притиска у хоризонта¬л¬ним гасово¬ди¬ма средњег и високог притиска. Хидра¬у¬лични прорачун дистрибути¬вне мреже гасовода. Прорачун протока методом ко¬н¬тура (модификованом хардy-цросс методом). Прорачун кућних инсталација.

Литература:

  1. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић: Дистрибуција природног гаса, Рударско геолошки факултет, 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична настава, са мултимедијалном подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
40

Додатни услови оцењивања: