Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геодезија

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геодезија

Предавачи: проф. др Александар Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења; израде и коришћења аналогних и дигиталних планова; карактеристичним задацима на рудницима и основама померања поткопаног терена изнад рударских радова.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Усвајање основних теоријских и практичних знања о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и верти¬калних углова, дужина и висинских разлика на површини терена и у хоризо¬нта¬лним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Ра¬чунање дирекционог угла и координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи, интерполација. Промене димензија плана и очита¬вање координата тачака, дужина и углова. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом. Основни појмовим, термини и де¬финиције из области померања поткопаног терена изнад рударских радова, про¬гноза параметара померања и конструкција заштитних стубова.
Практична настава Рачунски пример рачунања просте аритметичке средине. Рачунски при¬мер рачунања опште аритметичке средине. Обрада резултата мерења хо¬ри¬зонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуко¬вање косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређе¬них геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане са две тачке. Рачунање координата полиго¬нских тачака у слепом полигонском влаку. Рачунање кота репера у слепом нивелманском влаку. Рачунски пример повезивања ме¬тодом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Пример конструкције заштитног стуба за окно.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

  1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, Moscow
  3. Патарић М., Стојановић А., 1994.: Померање поткопаног терена и заштита објеката од рударских радова, РГФ, Београд
  4. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални практични рад.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon site discount drug coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
елаборат 15
колоквијум-и 45

Додатни услови оцењивања: