Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ изучавања овог предмета је стицање основних знања и упознавања са законским регулативама из области заштите на раду и заштити зивотне средине. Без стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање инжењера на студијском програму заштите животне средине и заштите на раду. Упознавање са новим законским регулативама из ове две области кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово веома важно подручје како заштите на раду тако и заштите животне средине.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Поред оперативних послова везаних за праксу, студенти се оспособљавају за пројектантске послове и за научно-истраживачки рад из ове области.

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Курс је намењена студентима Инжињерства заштите на раду и заштите животне средине. Бави се законским регулативама које дефинишу безбедност, сигурност и заштиту на раду у рударству, као и законским регулативама о заштити животне средине од рударских активности. Састоји се од уводног дела, циља и значаја заштите на раду и заштите животне средине у рударству, прегледа регулативе која дефинише безбедност на раду и регулатива које дефинишу заштиту животне средине у рударству. Закон о рударству, Закон о безбедности и здрављу на раду, Акт о процени ризика, Правилници о техничким нормативима при експлоатацији, припреми и преради минералних сировина. Закон о заштити животне средине, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину. Практична настава:
Обилазак служби за безбедност и здравље на раду појединих рударских предузећа, утврђивање поступања у изради и примени акта о процени утицаја итд.
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
колоквијум-и
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: