Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Одлагање индустријског отпада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Одлагање индустријског отпада

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима, могућностима и поступцима прикупљања, транспорта и депоновања индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката (јаловине, пепео и шљаке итд.)

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Обученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за прикупљање, транспорт и депоновање индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката.

walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава.
Депоније индустријског отпада. Намена, задаци, статистички показатељи, врсте. Основне карактеристике отпада. Врсте тла. Гранулометријски састав. Хемијски и минералошки састав. Густина, запреминска густина и хидрауличка збијеност. Влажност, сатурисаност. Порозност и коефицијент порозности. Збијеност и релативна збијеност. Брзина таложења. Елементи унутрашњег отпора. Стишљивост. Коефицијент филтрације. Конзистенција. Основни елементи система за депоновање индустријског отпада. Транспорт. Оконтурење депоније. Решавање природних водотокова. Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки услови. Методе надградње. Наступна, одступна и метода централне линије. Специфичности депоновања пепела и шљаке. Специфичности депоновања јаловине из постројења за рипрему минералних сировина. Вода у депонији. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Оксидација. Пројектовање депонија. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас.
Практична настава.
Карактеристике отпада. Одређивање појединих параметара. Пројектовање депоније отпадних материјала - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала.
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories read abortions stories
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Литература:

  1. Environment Australia, (1995), Tailings containment, Rehabilitation and revegetation, Best Practice Environmental Management in Mining
  2. Евдокимов П.Д., Сазонов Г.Т., (1978), Проектирование и эксплуатация хвостовьіх хозяйств обогатительньіих фабрик, Недра, Москва
  3. ICOLD, Bulletin 74, Bulletin 104, Bulletin 103, Bulletin 106, Bulletin 121, Paris
  4. Најдановић Н., Обрадовић Р., (1981), Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт, Београд
  5. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: