Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Пречишћавање отпадних вода

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Пречишћавање отпадних вода

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање неопходног знања о саставу природних вода, настанку отпадних вода и основним физичким, физичкохемијским и биолошким методама које се примењују у процесу третмана вода, а пре свега у пречишћавању отпадних вода (индустријских и комуналних).

viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: На основу стеченог знања студенти могу да дају технолошка решења, односно пројектују линије за пречишћавање отпадних вода у зависности од присутних полутаната, применом одговарајућих поступака којима се њихова конце-нтрација своди на законом предвиђене вредности (испод МДК вредности за одређени реципијент) или до квалитета да се могу користити као повратне.

walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Хемијски састав природних вода. Физичкохемијска анализа. Индустријске отпадне воде. Извори загађивања, присутни полутанти. Физичкохемијска анализа. Комуналне отпадне воде. Присуртни полутанти. Физичкохемијска анализа. Поступци (методе) пречишћавања отпадних вода. Физички (механички) поступци: цеђење, таложење, филтрирање. Аерација. Хемијски поступци: неутрализација; оксидација; редукција. Тест I. Физичкохемијски поступци: коагулација, флокулација, аерација, адсорпција, јонска измена, екстракција, реверзна осмоза, флотација. Биолошки поступци:аеробни (биолошка филтрација; активни муљ; аерационе лагуне); анаеробни поступци. Примери линија за пречишћавање индустријских отпадних вода. Примери линија за пречишћавање комуналних отпадних вода. Тест II.
Практична настава
: Узимање узорака воде за физичкохемијску анализу (захваћен узорак; средња концентрација и оптерећење; мешовити узорак; скупни узорак). Теренска анализа. Мерење протока воде. Седиментација; брзина таложења. Филтрирање. Неутрализација и таложење. Оксидација редукујућих агенаса у води. Редукција оксидујућих агенаса у води. Пречишћавање воде аерацијом. Пречишћавање воде методом адсорпције (активни угаљ; зеолит) ; јонском изменом (зеолит). Коагулација (коагуланти Al2(SO4)3, FeCl3). Флокулација. Посете погонима за пречишћавање отпадних вода.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Degrémont,Техника пречишћавања вода, Грађевинска књига, Београд, 1996.
 2. Д. Љубисављевић, А. Ђукић, Б. Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет, Београд, 2005.
 3. Л. Кнежић, Ј. Барас, Н. Благојевић, М. Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичкохемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Београд 1980.
 4. Ј. Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Београд 1979.
 5. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (editori), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engineering/Math; 4th edition, 2002.
 6. James M. Montgomery, Water Treatment Principles and Design, John Wiley& Sons, 1985.
 7. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
 8. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југ.удрж.пивара, Бгд., 1994.
  1. my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
   kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
   pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
   best online coupon site go coupons websites for groceries
   cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
   proscar online uk proscar online uk proscar online uk
   motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања; практична настава; cамосталан лаб. pад; израда лаб.дневникa

   why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
   my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
   spyware text messages ps4haber.com sms spy app
   cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
   cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
   vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   писмени испит
   усмени испит 0-30
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 8-10
   практична настава 15
   лаб. дневник 15
   тестови и домаћи задаци 0-15(tect 1) I (test 2)

   Додатни услови оцењивања: