Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Карактеризација и управљање отпадом

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Карактеризација и управљање отпадом

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове

Циљ предмета: Данас, најприхватљивији и најрационалнији начин заштите животне средине и управљање отпадима, захтева потпуно познавање процеса експлоатације, прераде, припреме и коришћења минералних сировина, односно процеса настајања отпада – јаловине. Познавање отпада рударске и прерађивачке делатности представља нову интердисциплинарну научну област. Курс даје основне смернице о узорковању, карактеризацији материјала, мониторингу и третману отпада, као и о утицају на животну средину. Управљање чврстим отпадом подразумева поновну употребу и искориштење састојака отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала. Крајњи циљ је енвироментално образовани специјалисти у рударству, а не специјалисти заштитари са познавањем рударства и припреме.

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
У оквиру овог предмета изучавају се две целине: први део, се односи на ка¬рактеризацију отпада - јаловине, секундарних сировина, техногених сировина антропогеног деловања итд. У другом делу овога курса стичу се основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. У оквиру овог курса учиће се о класификацији различитих типова отпада - према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Стратегија управљања отпадима. Поступци фракционисања отпада. Безотпадне технологије. Неутрализација токсичног и термичка обрада отпада. Технолошки процеси примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

Литература:

  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд.
  2. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I.
  3. Rhyner, Schwartz, Wenger, Kohrell. 1995: Waste Management and Resource Recovery, CRC Press.
  4. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Видео бим, PC, материјали из збирке техногених сировина и производа

Оцена знања:

Завршни испит Поена
28
10
32
10
Предиспитне обавезе Поена
12
8

Додатни услови оцењивања: