Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Хемија и прерада нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија и прерада нафте и гаса

Предавачи: доц. др Марија Илић, др Александар Мијатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Положен испит из предмета Хемија

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са хемијским саставом нафте и гаса, особинама супстранци које улазе у састав нафте и гаса, као и основним принципима прераде нафте и гаса.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin xifaxan clomid 100mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно знање из хемијеи прераде нафте и гаса, што треба да допринесе лакшем и комплетнијем савлађивању градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава: - физичке и хемијске особине нафте и гаса, - основни појмови органске хемије, - угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводоници), - органска једињења кисеоника (алкохоли, феноли, алдехиди, кетони и карбонске киселине), - органска једињења сумпора (тиоли, органски моносулфиди, органски дисулфиди и хетероциклична једињења сумпора) , - органска једињења азота (амини и хетероциклична једињења азота), - металоорганска једињења, - припрема сирове нафте и гаса за прераду, - прерада нафте и гаса; физичко хемијски процеси прераде нафте и нафтних деривата, - производи прераде нафте и гаса, - мере заштите против поижара и мере заштите на раду. Практична настава - ватра и гашење пожара, - одређивање тврдоће воде: из водовода и омекшане помоћу јоно-измењивача, - одређивање киселости /базности (помоћу индикаторског папира, раствора индикатора и pH-метра), - одређивање аромата, олефина и смоле у нафтним дериватима, - одређивање густине деривата нафте ареометром;одређивање вислозитета по Енглеру, - одређивање температуре запаљивости по Маркусону и Пенскy-Мартенс-у, - одређивање сумпора у течним горивима, - одређивање температуре замућења и стињавања, - фракциона дестилација нафте; дестилација воденом паром
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. С. Нешић, Хемија нафте са основама прераде, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1991.
  2. Ноллер, Кемија органских спојева, Техничка књига, Загреб, 1967.
  3. В. Алмажан, Ј. Ступар, В. Митровић, Упутство и радна свеска за лабораторијска мерења, технологију нафте и њених деривата, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2005.
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 20
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: