Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Физичка и колоидна хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Физичка и колоидна хемија

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање: основних законитости физичкохемијских процеса везаних за структуру и особине супстанци, термодинамичког изучавањa смера и равнотеже процеса, процеса на граници фаза, грубо дисперзних (суспензија и емулзија) и колоидних система, реологије и стабилности колоида, коагулације и флокулације, електрохемије и хемијске кинетике као и неких од метода физичкохемијске анализе, а у циљу предвиђања могућих загађења животне средине и њене заштите и примене стечених знања у одређеним областима.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Исход предмета: Поседовањем знања из наведених области физичке хемије студент може да: идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречиле, као и да прати друге курсеве предвиђене као обавезне или изборне, a за које је потребно знање предвиђенo oвим предметoм.

i cheat on my husband link cheated on my husband
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg

Садржај предмета:


Теоријска настава : Емисија и апсорпција електромагнетског зрачења.Атомски спектри. Рендгенско зрачење и заштита. Rадиоактивност; детекција, дозиметрија и заштита. Радиоактивни отпад, прерада и складиштење. Молекулски спектри. Заштита од UV и IC зрачења. Гасно стање. Идеално гасно стање. Транспортне особине гасова (дифузија, вискозитет, топлотна проводљивост). Реално гасно стање.Течно стање. Вискозитет. Раствори. Чврсто стање.Кристално и аморфно. Молекулски, јонски, ковалентни и метални кристали. Полиморфизам и изоморфизам. Дефекти кристалне решетке. Полупроводници. Термодинамика.I закон термодинамике. Енталпија. Топлота растварања, неутрализације, сагорева¬ња. II закон термодинамике. Ентропија. Гибсова слободна енергија. Смер одигравања процеса. Константа равнотеже и Гибсова слободна енергија. III закон термодинамике. Тест I. Равнотежa фаза. Гибсово правило. Фазни дијаграми. Термалне методе анализе (TG, DTA, DSC). Појаве на граници фаза. Површински напон. ПАМ. Адсорпција: физичка и хемијска. Адсорпционе изотерме. Хроматографија. Примена адсорпције и апсорпције у заштити животне средине. Дисперзни системи. Суспензије. Емулзије. Колоидни системи. Стабилност. Двојни електрични слој. Зета потенцијал. Коагулација и флокулација. Реологија колоида. Електрохемија. Електрична и моларна проводљивост електролита. Активност. Кондуктометрија. Електроде. Електрохемијски низ елемената. Потенциометријска мерења (pH раствора, pH-метријске титрације). Корозија. Заштита од корозије. Хемијска кинетика. Брзина хемијске реакције. Ред реакције. Катализа. Примена катализе у заштити животне средине. Тест II. Практична настава : Емисиона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Радиоактивност. ГМ бројач. Апсорпција γ-зрачења. UV-VIS спектрофотометрија. IC спектрофотометрија. Термодинамика-рачунска вежба. Равнотежa фаза. Вискзитет суспензије. Реологија колоида. Структура колоидне честице. Кондуктометријско одређивање растворљивости и производа растворљивости минерала. Електроде за мерење pH.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Душица Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ, 2004.
  2. Иванка Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства , Бгд, 2000.
  3. Спасоје Ђорђевић: Физичка хемија, ТМФ, 2000.
  4. Samuel Glasstone: Textbook of Physical Chemistry, Lancaster Press, PA.
  5. Љ.Ђаковић, Колоидна хемија, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1995.
  6. Colloid chemistry in mineral processing, J.S. Laskowski, J.Ralston (Eds), Elsevier, 1992.
  7. P. C. Hiemenz, Principles of Colloid and Surface Chemistry, Second Edition, Marcel Dekk-er, 1986.
  8. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Edition,Edited by K.S. Birdi CRC Press 2002.
why men cheat how women cheat dating for married people
pill abortion stories natural abortion abortions stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практична настава; cамосталан лаб. pад; израда лаб.дневникa

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 8-10
практична настава 15
колоквијум-и 15
тестови и домаћи задаци 0-15

Додатни услови оцењивања: