Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација нафтних и гасних лежишта I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација нафтних и гасних лежишта I

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Уписана трећа година основних студија

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ је упознавање са производним системом за експлоатацију нафте и гаса и његовим карактеристикама. Модеран приступ оптимизацији система за призводњу нафте и гаса је усмерен ка повећању продуктивности и енергетске ефикасности рада нафтних и гасних бушотина. Такав приступ подразумева целовито сагледавање како појединачних компоненти –лежиште, бушотина, цевовод и процесни судови, тако и интеракцију и међусобну зависност у свим фазама. тј. периодима експлоатације. Коришћењем аналитичких модела описана је динамика протока флуида кроз лежиште, перфорације и бушотину, при чему је профил промене притиска базна интегрална функција која осликава динамичко стање производног система. У средиште је постављена бушотина као веза између лежишта и система на површини. Бројним математичким моделима сложено понашање бушотине и њена интеракција са лежиштем и површином је поједностављена и сведена на лако и брзо разумевање. Сви делови производног система који су разматрани као појединачне целине синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних параметара производне опреме и оптималних услова производње. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању еруптивне методе експлоатације нафте и гаса и избору опреме.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Студенти се оспособљавају да могу самостално пројектовати еруптивну методу експлоатације, вршити избор производне опреме и решавати бројне производне проблеме. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес производње нафте и гаса код еруптивних бушотина.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Садржај предмета:

Теоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинишу се производне могућности бушотина преко карактеристика утока за нафтне и гасне бушотине. Детаљно се анализирају све компоненте производног система са аспекта динамике протока, почевши од перфорација, гравел пака, тубинга и дизне. За наведене компоненте разматрају се математички модели који дефинишу пад притиска при протоку нафте и гаса кроз њих Изучавају се хидродинамичке карактеристике протока нафте и гаса кроз перфорације и гравел пак динамика и термодинамика вертикалног вишрфазног протока, регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. Посебна пажња је посвећена систем анализи рада еруптивних бушотина. Анализира избор механичке методе експлоатације применом поступка вишекритеријумског рангирања.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ISBN 86-7352-024-X
  2. Даниловић Д., Практикум за израду вежби из експлоатације нафтних и гасних лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
колоквијум-и 3*10
семинар-и

Додатни услови оцењивања: