Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геодезија са рударским мерењима

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геодезија са рударским мерењима

Предавачи: проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења; израде и коришћења аналогних и дигиталних планова; карактеристичним задацима на рудницима и основама померања поткопаног терена изнад рударских радова.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg

Исход предмета: Усвајање основних теоријских и практичних знања о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и вертикалних углова, дужина и висинских разлика на површини терена и у хоризонталним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Рачунање дирекционог угла и координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи, интерполација. Промене димензија плана и очитавање координата тачака, дужина и углова. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом. Основни појмовим, термини и дефиниције из области померања поткопаног терена изнад рударских радова, прогноза параметара померања и конструкција заштитних стубова.
Практична настава:
Рачунски пример рачунања просте аритметичке средине. Рачунски пример рачунања опште аритметичке средине. Обрада резултата мерења хоризонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуковање косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређених геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане са две тачке. Рачунање координата полигонских тачака у слепом полигонском влаку. Рачунање кота репера у слепом нивелманском влаку. Рачунски пример повезивања методом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Пример конструкције заштитног стуба за окно.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, Moscow
  3. Патарић М., Стојановић А., 1994.: Померање поткопаног терена и заштита објеката од рударских радова, РГФ, Београд
  4. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални практични рад.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
елаборат 15
колоквијум-и 45
семинар-и

Додатни услови оцењивања: