Српски | English

Нацртна геометрија - Котирана пројекција

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Нацртна геометрија - Котирана пројекција

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Кота, нумеричка и графичка размера. Градуирање дужи помоћу трансформације и графичка подела на једнаке делове. Пројекција праве. Интервал и пад праве. Нагибница и изохипсе косе равни. Пресек двеју равни. Раван са одређеним падом кроз дату праву. Одређивање нулте линије канала и линије пресека падина усека и насипа са тереном код платформе - платоа и праве рампе - пута, методом изохипси. Шрафура. ( 8 часова) Топографска површ. Трасирање пута одређеног пада. Линије усека и насипа код платформе и пута методом попречних и подужних профила. (4 часа)
Линије усека и насипа код пута у кривини (хоризонталног хеликоида) помоћу изохипса цртаних слободном руком као обвојница конуса, затим изохипса конструисаних шестаром као еволвенти кружница методом продора нагибница падина усека и насипа, у којој су нагибнице тангенте коаксијалних облица. (4 часа) Котирана пројекција у косој пројекцији ( кавалирска перспектива) Блок- дијаграм терена. Пресек рудног слоја са површи терена.( 4 часа) Графичко одређивање контактне линије између одложене масе и етажа у унутрашњем одлагалишту. Разни примери примене котиране пројекције у површинској експлоатацији (10 часова)

Практична настава:
Елаборат се састоји од 6 графичких радова. Сваки графички рад садржи програм одговарајуће методске јединице, са примерима из рударске праксе. Вежбе се обављају индивидуално на часу, уз теоријско објашњење наставника.
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, Београд
hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 60
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: