Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 138
E-mail: lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs

Основе бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основе бушења и минирања

Предавачи: проф. др Лазар Кричак, доц. др Миланка Неговановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Материја обухваћена овим курсом намењена је првенствено студентима студијског програма Рударско инжењерство али и студентима свих других студијских програма који слушају ову материју. У то¬ку овог курса биће обрађене основне карактеристике стенског материјала, поступци бушења минских рупа и бушотина, експлозиви и средства за иницирање, механизам експлозије, методе минирање као и поступци складиштења и уништавања експлозива.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Исход предмета: Упознавање студената са основама технике и технологије бушења и минирања.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Основе методе бушења минских рупа и минских бушотина. Основне карактеристике опреме за бушење. Избор методе бушења у зависности од карактеристика радне средине. Мере заштите при бушењу минских рупа и минских бушотина. Основне карактеристике и подела експлозива. Основне карактеристике и подела средстава за иницирање. Конструкција минског пуњења. Методе минирања кратким минским бушотинама са прорачуном параметара минирања. Методе минирања дубоким минским бушотинама са прорачуном параметара минирања. Милисекундни интервал успорења. Начини и шеме иницирања минских пуњења. Утицај начина иницирања и конструкције минског пуњења на сеизмичке ефекте минирања. Сигурносна растојања при минирању. Могућности примене експлозива у урбаним срединама. Мере заштите при руковању са експлозивима и средствима за иницирање. Мере заштите при транспорту експлозива и средстава за иницирање. Ускладиштење експлозива и средтава за иницирање.
Практична настава:
Избор поступка бушења. Прорачун основних параметара бушења. Упознавање са опремом за бушење – показна вежба на терену. Испитивање и одређивање основних карактеристика експлозива - показна вежба – полигон Авала. Одређивање најповољније врсте експлозива. Прорачун параметара минирања. Избор средтава за иницирање начина иницирања минских пуњења и прорачун милисекундног интервала успорења. Израда минских пуњења – теренске вежбе. Прорачун сигурносних растојања од минирања.. Мерење сеизмичких потреса. Заштита при руковању са експлозивима и средствима за иницирање – показна вежба на терену. Aвала.
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање – РГФ, Београд
  2. Кричак Л., 2005: Сеизмика минирања – РГФ, Београд
  3. Савић М., 2000: Минирање на површинским коповима- Бор
  4. B.V.Goghale, 2003: Blasthole drilling technology- Multifields India
  5. Charles H. Dowding, 2000: Construction Vibrations, USA
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
колоквијум-и 2x10
семинар-и

Додатни услови оцењивања: