Српски | English

Одабрана поглавља из хемије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља из хемије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Хемија

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Циљ предмета: Циљ предмета је предмета да студент стекне зњања из појединих области неорганске и органске хемије које це бити применљиво за савладавање градива у оквиру одабраног студијског програма а и за надоградњу и проширење зњања из хемије према потребама његовог даљег усмеравања.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Исход предмета: Способност праћења градива у наставку студија

why men cheat how women cheat dating for married people
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Предмет садржи најважнија погљавља из неорганске и органске хемије која су неопходна за поједине модуле из следећих студијских програма :студијски програм експлоатација минералних сировина(модул припрема минералних сировина) и студијски програми експлоатација течних и гасовитих минералних сировина и гасна техника и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (оба модула)
Теоријска настава:
лементи у природи(распоред елемената по омотачима земље; распрострањеност елемената у природи;облици налажења елемената у природи). Неорганска хемија: - Елементи главних подгрупа периодног система (А група): Опше карактеристике елемената IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA и VIIIA групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких елемената главних подгрупа: H, Na и K; Mg, Ca и Ba; Al; C и Si; Sn и Pb; N и P; O и S;F и Cl. -Елементи споредних подгрупа периодног система (B група): Опште карактеристике елемената IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, i VIIIB групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких прелазних метала: Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co И Ni. - Електрохемијска својства метала. Радиоактивни елементи. Органска хемија. Увод у органску хемију; специфична природа атома C и хибридизација атомских орбитала атома C, функционалне групе органских једињења, номенклатура и изомерија. Угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводонивци). Полимери.
Практична настава:
Стехиометрија; водоник; алкални (Na и K) и земноалкални (Mg, Ca и Ba) ме¬тали; амфотерност хидроксида (Al, Sn и Pb); угљеник (карбонати и хидрогенкарбонати); угљеник (оксиди CO и CO2);азот (оксиди NО и NО2);сумпор H2S и SО2 );сумпор (сулфати); комплексна једињења; реакције за идентификацију: Fе3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ јона; електрохемијска својства метала-корозија; метан и ацетилен
why men cheat how women cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. С.Нешић, С.Маринковић, А.Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд 2003
  2. Н.Глинка, Обшая химия.Издателюство ” Химия ” , Ленинград, 1977
  3. Н.Глинка, Задаци и везбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000 (превод)
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: