Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Машински елементи

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Машински елементи

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским конструкцијама. Поред знања предвиђеног планом и програмом, која студенти стичу, посебан значај има карактер курса у смислу оспособљавања студената за решавање инжињерских проблема у виду прорачунских задатака који предстаљају сублимацију знања из више предмета (тех. цртање, статика, отпорност материјала, технологија материјала) а са којима се студенти по први пут сусрећу.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:


Теоријска настава: Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама. Стандардизација. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.Материјали за машинске конструкције. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности.
Завртњи. Стандардне завојнице, анализа сила, деформациони дијаграм; допунски напони, подела оптерећења на завојке; Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Прорачуни. Конструкције завртања. Везе елемената закивцима. Заварени саставци. Лемљени и лепљени саставци. Опруге. Цеви. Вентили, засуни, приклопци славине.
Фрикциони преносници. Варијатор. Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори. Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.
Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило. Спојеви остварени трењем. Стезни прстенови. Везе елемената помоћу клинова,. стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни. Клизна лежишта. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун. Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта.
Практична настава: На вежбама студенти полажу три усмена колоквијума. Сваки кандидат ради два пројектна задатка. Први пројекат – нпр. ручна дизалица, или неки други машински склоп, где се студенти упознају са толеранцијама као и основама прорачуна машинских елемената, базираног на знању са предавања, као и већ постојећем знању првенствено из: техничког цртања, машинских материјала, статике и отпорности материјала.
Други пројекат – прорачун вратила и још једног машинског елемента из редуктора. Сви ови пројекти садрже прорачун, коментар и склопни цртеж као и неколико радионичких цртежа, потпуно израђених за радионичку израду елемената. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.
  2. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи, '' Научна књига'', Београд, више издања.
  3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, Београд 1988, 1995.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons open rite aid coupon
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
колоквијум-и 3x10
семинар-и 2x15

Додатни услови оцењивања: