Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет: 253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Основи хидрогеологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи хидрогеологије

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Хемије и Основа Геологије.

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards link viagra discount coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Циљ предмета: Током курса слушаоци ће се упознати са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода, као и са физичко-хемијским карактеристикама подземних вода. Како подземне воде у рударству често представљају проблем за безбедну и економичну експлоатацију минералних сировина, то ће се у оквиру овог курса посебна пажња посвтетити подземним водама које се формирају у рударским радовима. Ове воде услед специфичних карактеристика хемијског састава врло често негативно утичу на околну животну средину.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Студенте рударства упознаће се са основама хидрогеологије, подземним и рудничким водама, условима оводњености лежишта минералних сировина, као и утицајем руничких вода на животну средину.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Хидрогеологија (појам, историјат развоја, значај и однос према другим наукама. Подземне воде. Појам, порекло, видови, вертикално распрострањење и улога у хидролошком циклусу. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Порозност, влажност, капиларност, водопропусност, хигроскопност и издашност. Кретање подземних вода. Основни видови кретања подземних вода, инфилтрација и филтрација. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Издани. Појам, елементи и класификација. Извори. Појам и класификација. Режим подземних вода. Појам, основни елементи режима и класификација режима. Минералне воде. Појам, класификација. Лековите, термалне и индустријске минералне воде. Оводњеност лежишта. Оводњеност и хидрогеолошка класификација лежишта минералних сировина. Рудничке воде. Услови формирања, хемијски састав, агресивност. Хидрогеохемијска класификација лежишта минералних сировина. Подземне воде нафтних лежишта. Рудничке воде и животна средина. Видови угрожавања животне средине, заштита од рудничких вода и коришћење рудничких вода. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Метода аналогије, билансна метода, хидродинамичка метода, математичко моделирање и прогноза прилива на рачун атмосферских падавина.
Практична настава:
Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Издани. Режим подземних вода. Извори. Оводњеност лежишта. Рудничке воде. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Припрема за завршни испит.
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

  1. В. Драгишић: “Општа хидрогеологија”. Рударско-геолошки факултет, Београд 1997.
  2. В. Драгишић: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина” Рударско-геолошки факултет, Београд 2005.
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 2x20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: