Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Хемија

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија

Предавачи: доц. др Марија Илић, др Александар Мијатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада основним и општим знањем из области хемије и да на основу тога може у будуће да надграђује и проширује своје знање из хемије према потребама његовог даљег усмерења (студијског програма-модула).

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно теоријско знање из хемије и биће обучен за безбедан једноставниј рад у хемијској лабораторији.

hiv prevention open aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon site discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:


Теоријска настава: основи изучавања хемије, стехиометрија, хемијске реакције, структура атома и квантна теорија, периодни систем елемената, хемијска веза, агрегатно стање супстанци, дисперзни системи, електролитичка дисоцијација и електролити, хемија и рударство.
Практична настава:
рад у хемијској лабораторији, смеше, стехиометрија, хемијске реакције (сједоњавања, разлагања, просте и двогубе измене), оксидо-редукционе реакције, зависност брзине хемијске реакције од концентрације реактаната и температуре, хемијска равнотежа у хомогеним системима, особине раствора и прављење раствора, електролитичка дисоцијација, јонске реакције, pH- вредност раствора електролита и хидролиза соли, реакције неутрализације.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.
  2. Н. Глинка, Общая химия, Издателъство "Химия", Ленинград, 1977.
  3. E. Siebert, Foundatioins of Chemistry, Mc Graw-Hill Book Company, New York,1982.
  4. С. Маринковић, Практикум хемије, Скрипта, РГФ, Београд, 2006
  5. Н. Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Издање Грифон, Београд, 2000
i cheat on my husband link cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања током извођења наставе и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: