Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Структурно-тектонска анализа

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Структурно-тектонска анализа

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: даљинска детекција

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са методама квантификовања структурно-тектонских параметара деформација стенских маса као и стандардним математичко-статистичким поступцима анализе структурних података.

why men cheat how women cheat dating for married people
prescription discounts cards link viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: по завршеном курсу студент ће бити оспособљен да на терену препозна квантификаторе тектонских покрета, да прикупи неопходне теренске податке, а потом у кабинетским условима примени неопходне поступке за детерминацију величине деформације стенских маса.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава: Деформације стена, резултати експеримента. Анализа отпора стене и критеријума у случају кртих, крто-пластичних и пластичних деформација. Структурни подаци из бушотина. Употреба набраних слојева као индикатора смера смицања. Варијација дебљина слојева у набору. Кинематска анализа у зонама смицања и раседним зонама. Мезоскопски и микроскопски индикатори смицања у пластичним зонама смицања (dustile shear zones). Структуре на подручју изданка унутар зоне смицања (c, s-стурктуре), индикатори у милонитима. Анализа руптурних и раседних система. Детерминација палеострес тензора. Методи конструкције тектонског профила. Метод "уравнотежавања" геолошких профила. Анализа планарних деформација. Статистичка анализа структурних података. Анализа и интерпретација у вишекратно деформисаним теренима. Увод у структурну анализу. Апликација рачунарских програма за структурну анализу.
Практична настава: Вежбе - Елемената пада планаре из бушотине. Конструкција и интерпретација структурно-контурних карата. Хоризонт пресечен раседом, дубина до хоризонта у бушотини. Реконструкција набора на основу с, з, м или w структурa, изогона пада. Кинематика раседа, индикатори, стрије (а-линеација, фиброгена линеација...). Хансенов кинематски метод, Конструкција клизне линеације у коњугованој равни, осе стреса и правци скраћења и елонгације. Палеострес тензор. Реконструкција "балансираног" профила. Мерење деформација, промене дужине, промене угла промене облика и елипсоид деформација. Конструкција набора у тектонском профилу, Буск-ов метод, ограничења. Конструкција набора кинк типа. Маркери деформација, коришћење линеарних маркера, симетричних и првобитно елипсоидних облика. Fry–ев метод. Дијаграми склопа. Интерпретација статистичких резултата добијених добијених апликацијом специјализованих геолошких софтвера.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература: :

  1. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; ЛМГК, Београд.
  2. Marshak S., Mitra G., 1988: Basic Methods of Structural Geology; Prentice-Hall, US.
  3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 40

Додатни услови оцењивања: