Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе математичке физике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Методе математичке физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мр Добрица Николић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање метода математичке физике, кроз стицање знања из теорије поља, специјалних функција и парцијалних једначина другог реда.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање уско стручних предмета.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Скаларно поље. Извод функције у правцу. Градијент. Набла и Лапласов оператор. Векторско поље. Дивергенција. Ротор. Класификација векторских поља. Потенцијал. Интегралне теореме. Генералисане координате. Градијент, дивергенција и ротор у генералисаним координатама. Решавање диференцијалних једначина помпћу редова. Ортогоналне функције. Функционални редови. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Специјалне функције. Ортогоналне и нормиране функције. Комплетност ортогоналних функција. Периодичне функције. Основна теорема о конвергенцији Фуријеовог реда. Развијање у Фуријеов ред парних и непарних функција. Фуријеов синус и косинус ред. Апроксимација функције тригонометријским полиномом. Средња квадратна грешка. Парцијалне диференцијалне једначине. Формирање парцијалних диференцијалних једначина. Линеарне парцијалне диференцијалне једначине другог реда. Класификација. Свођење на канонски облик. Метода раздвајања променљивих (Фуријеова метода). Практична настава:Вежбе
Рачунски задаци из предвиђеног градива.
hiv prevention site aids testing at home
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

  1. Кузмановић, Д., Седмак, А., Обрадовић, И., Николић, Д., 2003: Математичка физика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: