Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геодинамика 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Инжењерска геодинамика 2

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са интеракцијама: геодинамички процеси - геолошка средина – техногена активност и основним методама прогнозе. Упознавање са основама Инжењерске сеизмологије.

cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Оспособљавање студената истраживање геодинамичких процеса и израду Елабората о условима санације и ефектима утицаја земљотреса на терен, објекте и људе са основама асеизмичке градње.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава: Геодинамички процеси и геолошка средина: Егзогени и ендогени процеси, својства и класификације. Карактеристике геолошке средине и интеракција са геодинамичким процесима. Антропогени (техногени) геодинамички процеси: својства, класификације и мере заштите. Регионална инжењерска геодинамика: регионална законитост настанка процеса и творевина; Условљеност појава са геолошком грађом терена. Земљотреси - механизам настанка, основне карактеристике, инструменти за мерење, записи и њихова интерпретација. Одређивање микросеизмичких параметара земљотреса. Макросизмичка испитивања, сизмичке скале интензитета, карте изосеиста и сеизмолошке карте. Енергетска класификација земљотреса. Сеизмички таласи, сеизмичка енергија и осцилација површине терена. Вибрације тла у области чулног осећаја земљотреса I≥3oMCS скале. Динамичке карактеристике осцилација површине терена и сеизмички таласи. Вибрације тла при снажним земљотресима: мерења убрзања тла, однос периоде и убрзања, скала убрзања, неке специфичности сеизмичких дејстава, интеракција вибрација тла и терена, динамичка отпорност геолошких средина, деформације геолошке средине Сеизмичко рејонирање терена и заштита од земљотреса. Сеизмички хазард, ризик, прогноза земљотреса и методика сеизмичког рејонирања и коришћења њихових резултата. Прописи и заштита од земљотреса. Утицај инжењерскогеолошких услова рејона на интензитет земљотреса. Сеизмичке карактеристике Балкана. Геотермичност терена. Регионална законитост настанка процеса. Условљеност појава са геолошком грађом терена и морфологијом терена. Методе прогнозе геодинамичких процеса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са инструментима за осматрање и интерпретацијом података, макросеизмички подаци и њихова обрада.Микросеизмичка рејонизација и инжењерски параметри сеизмичности.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Литература:

  1. Золотарев Г.С.: Инженерная геодинамика, Издательство Московского государственого университета им. Ломоносов, Москва, 1983.
  2. Медевдев С.В. Инжењерска сеизмологија.Грађ.књига 1965.
  3. Kramer L.S.: Geotechnical Earthquake Engineering – Prentice-Hall USR New Jersey1996.
  4. Сунарић Д. Инжењерска сеизмологија 2005. (скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд)
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
практична настава 5
колоквијум-и 10
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: