Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-15

Кабинет: 232
E-mail: radojica.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Механика стена 2

Предавачи: проф. др Радојица Лапчевић, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о природној напрегнутост стенских маса, прерасподели напона око грађевинских и рударских, подземних и надземних објеката, узроцима настанка, мерењима и контроли подземних притисака.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања, изградње и експлоатације објеката.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards site prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава 1. Природна напрегнутост стенских маса, дефиниције основних појмова, теоријске основе. 2. Секундарна напонска стања у стенским масама по теорији еластичности и теорији пластичности. 3. Методе мерења примарних и секундарних напона. 4. Резултати мерења напона у стенама. 5. Појам и врсте подземних притисака. 6. Теорије подземних притисака, развој и контрола подземних притисака. 7. Методе теренских испитивања подземних притисака. 8. Стабилност косина у стенама. Стабилност подземних ископа у стенама. 9. Теоријске поставке и технички услови лабораторијских и ин ситу испитивања својстава стена. Екстраполација резултата испитивања на стенски масив. 10. Примена моделских испитивања у механици стена.
Практична настава Упознавање са мерном опремом и инструментима за мерење примарних и секундарних напона у стенској маси око ископа за објекате. Мерење подземних притисака у циљу праћења развоја и контроле подземних притисака. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема, примери из праксе.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена II, Грађевински календар, 1979.
  2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  4. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20

Додатни услови оцењивања: