Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Методе инжењескогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе инжењескогеолошких истраживања

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Циљ предмета: Упознавање студената са методиком инжењерскогеолошких истраживања и применом одговарајућих метода истраживања за решавање различитих проблема у геотехници

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну израду Елабората о инжењерскогеолошким условима изградње различитих објеката

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, предмет изучавања, задаци и методе истраживања терена Инжењерскогеолошко картирање, методе картирања; врсте карата; геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена; инжењерскогеолошки модели. Истражно бушење и истраживања у бушотинама, истражна копања, геофизичка и хидрогеолошка истраживања. Геотехничка истраживања, стационарна осматрања и лабораторијска испитивања. Методика инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе планирања, пројектовања и изградње објеката високоградње и индустријских објеката. Подземни објекти, инжењерскогеолошки чиниоци значајни за изградњу подземних објеката. Методика инжењерскогеолошка истраживања за различите фазе пројектовање подземних објеката. Путеви и пруге, чиниоци који утичу на изградњу путева и пруга. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања путева и пруга. Мостови – основни појмови, чиниоци који утичу на изградњу мостова. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања мостова, вијадуката и аквадуката. Аеродроми, чиниоци који утичу на изградњу аеродрама, методика инжењерскогеолошка истраживања за изградњу аеродрома. Хидротехнички објекти, чиниоци који утичу на изградњу брана и формирање акумулација. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања и изградње брана. Методика инжењерскогеолошка истраживања за изградњу канала. Инжењерскогеолошка истраживања за потребе пројектовања и изградње магистралних цевовода. Инжењерскогеолошка истраживања за потребе пројектовања и експлоатације површинских и подземних копова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда елабората о инжењерскогеолошким условима изградње - на основу резултата истраживања: насеља, мостова, тунела и брана
pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  2. Јањић, М.: Основи геологије и инжењерске геологије III део, Универзитета у Београду, Грађевински факултет 1977.
  3. Г. С. Золотарев: Методика инженерно-геологических исследований, МГУ, Москва, 1990.
  4. Perry H. Rahn: Engineering geology An Environmental Approach, New Jersey, 1996..
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 15
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: