Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геодинамика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геодинамика

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Упознавање са основним геодинамичким процесима – услови настанка, развој и мере санирања

how married men cheat cheat on your wife black women white men
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Оспособљавање студената истраживање геодинамичких процеса и израду Елабората о условима санације

coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања, задаци и методе геодинамичких истраживања, геодинамички процеси и геолошка средина – интеракција, класификације геодинамичких процеса. Процеси површинског распадања: карактеристике процеса и појаве, изучавања, модели и санације. Планарна ерозија: карактеристике процеса и творевине - изучавање и санације. Линијска ерозија: Бујична ерозија и плавине – карактерстике процеса и творевине, изучавање и санација. Флувијална ерозија: карактеристике, микрооблици и утицај на друге геодинамичке процесе. Мочваре и тресетишта - карактеристике процеса и депозита, изучавање и санација. Филтрационо разарање стенских маса и суфозија - Својства, изучавање, санација. Карстификација: карактеристике процеса и појава, изучавања и оцена својстава терена. Абразија: Карактеристике процеса, изучавање и санација. Еолски процеси: Карактеристике процеса и депозита, изучавање и санација. Гравитациони (падински) процеси: карактеристике и калсификација. Клизишта: Каракатеристике процеса и појава; Узроци настанка, Механизам и динамика клижења; Класификације; Методика изучавања; Прогноза настанка и развој (хазард и ризик); Санација клизишта. Пузишта и тецишта: карактеристике процеса, механизам одвијања, изучавање и санирања. Одрони и сипари: Карактеристике процеса и појава, узорци настанка; Механизам одроњавања, изучавање стабилности падина и косина; Санирање падина склоних одроњавању. Техногени процеси: Карактеристике процеса и творевина, класификација.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рекогносцирање терена - израда извештаја о рекогносцирању терена.Елаборат о инжењерскогеолошким условима санације клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. Стручна контрола елабората. Одбрана елабората. Стабилност косина у чврстим стенским масама
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Литература:

  1. Јањић, М.: Инжењерска геодинамика, Научна књига, Београд, 1985.
  2. Золотарев Г.С.: Инженерная геодинамика, Издательство Московского государственого университета им. Ломоносов, Москва, 1983.
  3. Сунарић Д. Инжењерска геодинамика 2005. (скрипта, Рударско-геолошки факултет)
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 10
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: