Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички услови изградње објеката

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички услови изградње објеката

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Методологија детаљних геотехничких истраживања за потребе дефинисања геотехничких услова изградње појединих објеката.

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Дефинисање геотехничких услова изградње појединих објеката у зависности од фазе планирања и пројектовања.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Садржај предмета:

Теоријска настава
За различите врсте објеката раде се: Специфичности објеката и однос фаза истраживања према фазама пројектовања; Циљеви истраживања и дефинисање истражног простора; Задаци истраживања. Услови изградње објеката високоградње (избор микролокације и оријентације објекта, дефинисање услова фундирања, оцена стабилности терена, утицај грађења на суседне објекте и околни терен, услови извођења темељних јама, утицај подземних вода и заштита од њих). Услови изградње надземних објеката инфраструктуре (саобраћајница, далековода: оцена стабилности косина, дозвољених нагиба косина усека и засека, услови превођења трасе преко клизишта, носивост подлоге саобраћајница на слабоносивом тлу, заштита од површинских и подземних вода, услови одводњавања и дренирања, избор начина ископа и опреме, избор материјала за насипе, избор локације за отварање позајмишта, избор локације за депоновање вишка материјала из ископа, дефинисање услова припреме подтла- подлоге коловозне конструкције). Услови изградње мостова и пропуста: услови фундирања, дозвољено оптерећење и слегање темељног тла, услови ископа и заштите темељне јаме, стабилност стубова и конструкције у целини. Услови изградње подземних објеката (избор микролокације, дефинисање услова и начина ископа- технологије поступка, дефинисање услова изградње порталних делова тунела у падини, утицај грађења подземног објекта на околни терен и суседне објекте, појаве подземних вода, решење хидроизолације,појаве штетних гасова, мере заштите) Услови изградње хидротехничких објеката: носивост и стабилност подлоге, водопропустљивост под притиском, стабилност падина, утицај објекта на околни терен и подземне воде, утицај површинских и подземних вода, услови ископа, услови насипања терена, геолошки грађевински материјали, сеизмичност.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда Елабората о геотехничким условима изградње различитих објеката (објекта високоградње, саобраћајнице, тунела или другог подземног објекта, хидротехничког објекта).
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Литература:

  1. Студија: Методологија пројектовања и грађења железничких тунела, 1997. СИ ЦИП и РГФ, Београд.
  2. Студија: Методологија геотехничких истраживања за пројектовање путева. 1998. Дирекција за путеве, Институт за путеве и РГФ. Београд.
  3. Студија: Методологија геолошких истраживања за хидротехничке објекте. 1992. Енергопројект и РГФ. Београд
why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда Елабората, израда семинарских радова

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
семинар-и 25

Додатни услови оцењивања: