Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет:516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Седиментологија А

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Седиментологија А

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Општа геологија, Петрологија седиментних стена

Циљ предмета: Стицање општих знања о депозиционим системима и реконструкција седимената депозиционих система

Исход предмета: Овладавање основним знањима у вези са стварањем седимената у разним депозиционим системима

Садржај предмета:

Теоријска настава Израда литостратиграфског стуба. Депозициони системи (континентални, прелазни, плиткоморски системи. Седиментација на шелфу, седиментација на карбонатним платформама, други облици седиментације на шелфу. Дубоководни системи, типови седимената дубоководног система. Критеријуми за распознавање депозиционих система.
Практична настава: Вежбе, теренска настава у оквиру вежбе - израда литостратиграфског стуба.

Литература:

  1. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмено и графичко приказивање и видеопрезентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
5
25
25

Додатни услови оцењивања: