Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија Б

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Општа геологија

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као науком, њеним принципима, методама које се користе при стратиграфским истраживањима. Такође се кроз овај курс упознаје еволуциони развој Земље од космичке фазе до квартара.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Познавање основних стратиграфских метода које се користе при историјско геолошким истраживањима као и познавање историјско-геолошког развоја Земље, ради даље примене у детаљним геолошким истраживањима.

prescription discounts cards read prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Основни стратиграфскки принципи: суперпозиција, палеонтолошка обележеност, просторна промењљивост, просторна и временска миграција геоллошких тела. Методе стариграфских истраживања. Појам време и граница у стратиграфији, Стратиграфска класификација, терминологија и номенклатура. Увод у геолошку историју. Космичка фаза у развоју Земљине коре. Главни структурни елементи у Земљиној кори. Геолошка историја за време архаика и протерозоика, физичко-географске карактеристике и развој органских заједница. Палеозојске периоде: опште особине, тектоника, магматизам, развој палеогеографских области. Класична развића током старијег и млађег палеозоика. Опште особине мезозоика, развој органског света, тектонске и палеогеографске особине. Карактеристике тријаске, јурске и кредне периоде. Опште особине, тектоника и магматизам. Развиће у Алпима тирјаса, јуре и доње и горње креде. Граница Mz-Kz. Опште особине кенозојске ере, подела. Палеоген: распрострањење палеоцена, еоцена, олигоцена. Приказ класичних типова развића, северни и јужни тип. Неоген. Опште особине и регионално распрострањење миоцена и плиоцена. Области Тетиса и Паратетиса. Квартар: опште особине, подела. Палеогеографија Европе за време плеистоцена и холоцена.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака који омогућавају да студент самосталним радом савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања краћим теренским радовима, који омогућавају студенту да се упозна са појединим типским локалностима и њиховим литолошким и палеонтолошким особинама.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке. Вежбања су задаци који су употпуњени графичким приказима

best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 30 (3*10)
семинар-и

Додатни услови оцењивања: