Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Техника бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Техника бушења и минирања

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са коришћењем експлозива и средстава за иницирање. Образовни допринос предмета је у познавању искоришћења енергије експлозива у циљу разарања стенске масе при експлоатацији минералних сировина и за друге потребе.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Практична и теоријска сазнања рада са експлозивним средствима.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Садржај предмета Теоријска настава:
Садржај курса подељен је у четири дела: општи део, радови на бушењу, радови на минирању и методе минирања. Општи део обухвата историјски развој радова на бушењу и мини¬ра¬њу, радну средину и погонску енергију неопходну за за израду бушотина. У делу радови на бушењу дају се поступци израде бушотина, механизам и теоријски принципи разарања стена, затим битни чиниоци на брзину бушења, као и алат и прибор за израду бушотина. У делу радови на минирању дате су поделе и дефиниције привредних експлозива, средства и начини иницирања минских пуњења. Затим се обрађује теорија детонације, чиниоци који утичу на брзину детонације, механизам разарања стена, израда ударне патроне, конструкција и положај ударне патроне, начини пуњења бушотина експлозивом. У оквиру овог дела дати су поступци и прорачуни одређивања оптималне врсте експлозива и интервала успорења, прорачун специфичне потрошње експлозива, као и безбедоносна растојања при извођењу минирања. Транспорт и смештај експлозива. Мере заштите при извођењу бушења и минирања. Минирања на површини. Примена бушотина малог пречника. Метод са дубоким бушо¬ти¬нама. Метод са коморама. Минирања за добијање крупних блокова, растресање. Минирање под земљом. Прорачун параметара минирања. Распоред минских бушотина при изради: хоризонталних, косих и вертикалних просторија; на откопима – минирања са једном слободном површином. Конструкција и врста заломних бушотина. Минерски радови у посебним условима. Минирања у циљу смањења напонског стања у стенском масиву. Минирање у смрзнутом тлу, бункерима за руду и рудним сипкама. Минерски радови за потребе гео¬фи¬зи¬чких истраживања. Минирање у срединама са метаном и опасном угљеном прашином. Примена експлозива у обликовању и обради метала. Практична настава:
Погонска енергија; Упознавање са опремом за израду бушотина; Прорачун основних утицајних чинилаца на брзину бушења; Упознавање са средствима за минирање; Прорачун оптималне врсте експлозива и интервала успорења; Прорачун специфичне потрошње експлозива; Одређивање безбедоносних растојања при минирању; Практичан рад са средствима за бушење и минирање на школском руднику на Авали. Tеренске вежбе: Обилазак рудника са подземном и рудника са површинском експлоатацијом.
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. Н. Пуртић; 1991. Бушење и минирање, РГФ, Београд.
  3. M. Савић; 2000. Минирање на површинским коповима, Институт за бакар Бор.
  4. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Лабораториска вежбања;Теренска настава; Коришћење готовог софтвера..

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
елаборат 10
теренска настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: